VAPH

VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Wat doet het VAPH?

VOOR PROFESSIONELEN...

Actueel

 • Welkom op de startdagen van DURF2020!
  02.10.2014

  In de laatste editie van St*rk staat een oproep voor de startdagen van ‘Mijn perspectief’. Ondertussen werd de naam van het initiatief omgedoopt tot 'DURF 2020', maar de uitnodiging blijft gelden!

  DURF2020 wil personen met een beperking informeren en vooral betrekken bij de veranderingen die op til zijn. Daarom worden allerlei acties georganiseerd. Ook u bent hierop van harte welkom!
   

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Gelijke toegang tot ondersteuning: VAPH in beroep
  29.09.2014

  Brussel, 25 september 2014 - Garantie op gelijke toegang voor alle mensen met een handicap tot de schaarse zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Dit vormt het speerpunt van het beroep dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) neerlegde bij de griffie van het Hof van Beroep in Antwerpen. Het VAPH benadrukt dat het door dit beroep de onduidelijkheid en onzekerheid wil wegnemen, die ontstaan is naar aanleiding van de voorbije uitspraken door de Rechtbanken van Eerste Aanleg de voorbije zomer.

  Lees meer

 • PERSBERICHT - VAPH-werkwijze bevestigd door rechtbank
  11.09.2014

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontving gisteren de uitspraak van de Rechter van Eerste Aanleg in de zaak Jonathan Cox. Daarin bevestigt de rechter de werkwijze van het VAPH en stelt ze dat er geen sprake is van machtsafwending. Tegelijkertijd legt zij de continuïteit van de zorg voor Jonathan op.
  Wat dit laatste betreft wordt het VAPH in feite veroordeeld tot wat intussen al gebeurd is, maar dan door het volgen van de reguliere, door haar voorziene weg. Het VAPH had er bij betrokkenen immers op aangedrongen naast de gerechtelijke weg, ook alle mogelijkheden aan te boren die de reguliere weg biedt. Dat heeft er toe geleid dat Jonathan Cox er intussen op kan rekenen dat hij tenminste tot eind december kan verblijven in St Elisabeth, de minderjarigen voorziening die hem eerst wilde ontslagen. Daarnaast beschikt hij nu over een prioritaire status om in aanmerking te komen voor een plaats in een meerderjarigen voorziening. Met andere woorden: de continuïteit wordt verzekerd.
   

  Lees meer

 • Startschot Special Olympics 2014: een grootse prestatie verdient een groot publiek
  10.09.2014

  Op zaterdag 13 september gaat de openingsceremonie door van de Special Olympics European Summer Games 2014. Het evenement start om 15 u. in Paleis 12 Heizel te Brussel.  Op deze magische show vol acts en verassingen worden de atleten van de special Olympics voorgesteld. Tickets voor deze openingsceremonie kan u bestellen via de website van de Special Olympics.

  Lees meer

 • Wil u mee nadenken over de toekomst van de gezondheidszorg? Debatteer mee!
  09.09.2014

  Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, heeft het RIZIV besloten de balans van haar activiteiten op te maken om zo haar keuzes voor de toekomst zo goed mogelijk voor te bereiden.
  Wat verwachten wij van de gezondheidszorg? Wat betekent solidariteit vandaag voor ons? Waaraan moet ze voldoen? Voelen we ons voldoende gehoord in grote vraagstukken rond gezondheid? Hoe kan men ons meer betrekken?
   

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Eerste VAPH reactie dagvaarding
  19.08.2014

  Gisteren ontving het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een dagvaarding waarbij opvang gevraagd wordt voor de 21-jarige Jonathan Cox uit Limburg.
  Het VAPH heeft alle begrip voor de moeilijke individuele situatie van de betrokkene(n), maar blijft beducht voor de overgang naar een systeem waar mensen die zich een rechtsprocedure kunnen veroorloven, meer kans zouden maken op zorg en ondersteuning. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en is daarom onaanvaardbaar.
  Net zoals in de twee vorige cases onder impuls van de v.z.w. Zorggebruikers, blijft het de bekommernis van het VAPH dat alle mensen met een handicap in de bestaande context van schaarste en wachtlijsten, tenminste de garantie hebben dat de toewijzing van ondersteuning volgens vergelijkbare, correcte beoordelingscriteria verloopt. Daarom is het VAPH niet ontevreden dat de rechtbank in een vorige zaak de procedure om zorg en ondersteuning toe te wijzen zoals die vandaag gebeurt, bevestigd heeft.
   

  Lees meer

 • PERSBERICHT - VAPH reageert positief op uitspraak rechtbank: de huidige regelgeving en procedures worden niet in vraag gesteld
  31.07.2014

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werd gisteren in een beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel bevolen mevrouw Christiane Jonckheere het statuut van noodsituatie toe te kennen. Het VAPH respecteert de uitspraak van de rechtbank en zal dit statuut ook toekennen. Op die manier kunnen mevrouw Jonckheere en haar omgeving op zoek naar een tijdelijke oplossing. De rechtbank is niet ingegaan op de eisen om een persoonsvolgende convenant of een plaats in een tehuis toe te kennen. Volgens de rechtbank is er een foute beslissing genomen in het niet toekennen van het statuut noodsituatie. Door de uitspraak blijft de geldende regelgeving voor prioritering voor instroom binnen een voorziening gerespecteerd. Het VAPH is immers beducht voor de overgang naar een systeem, waar mensen die zich een rechtsprocedure kunnen veroorloven, meer kans zouden maken op zorg en ondersteuning. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en is onaanvaardbaar.

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Meer mensen met handicap krijgen antwoord op hun vraag... maar wachtlijst nog niet weg
  13.06.2014

  In totaal maakten eind 2013 43.835 mensen met een handicap gebruik van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 41.587 van hen deden dit via een VAPH voorziening of dienst. Dat zijn er 2.266 meer dan in 2012. 2.248 mensen met een handicap organiseren hun ondersteuning intussen zelf via hun persoonlijke-assistentiebudget. Dat zijn er 173 meer dan in 2012. Dit alles blijkt uit de registratie van vragen en antwoorden die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zopas bekend maakte. Ten opzichte van 2012 kregen in 2013 5.705 mensen met een handicap een antwoord op hun vraag, dat is een stijging met 13%.
  Aan de kant van de vraagzijde bedraagt het totaal aantal actieve, geregistreerde vragen 19.250 (+30). Voor het persoonlijke-assistentiebudget steeg de vraag met maar liefst zesentwintig procent tot 3.292 (+ 682). Het aantal vragen naar ondersteuning via een voorziening en/of dienst gesteld door volwassenen bedroeg eind 2013 11.231 (-367).Bij de jongeren waren dit er 4.727 (-285).
   

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Alle personen met een handicap verdienen een gelijk recht op toegang tot ondersteuning
  03.06.2014

  VAPH biedt oplossing én tekent verzet aan tegen beschikking Rechtbank Eerste Aanleg.

  Brussel, 27 mei 2014- Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft met verbazing kennis genomen van de beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Dendermonde die haar vorige week vrijdag werd betekend. In dit specifiek geval koos de betrokkene immers niet voor de voorziene beroepsprocedure, maar voor een procedure op eenzijdig verzoekschrift. In dergelijke procedures wordt de tegenpartij niet gehoord. Het VAPH was daardoor tot ontvangst van de beschikking niet op de hoogte van de ondernomen gerechtelijke stappen.
  Intussen heeft het VAPH de nodige afspraken gemaakt, zodat betrokkene in de voorziening waar ze nu verblijft kan opgevangen worden. Dit zoals in de beschikking werd opgelegd en in afwachting van een definitieve uitspraak. Het VAPH zal namelijk verzet aantekenen en dit vanuit de zorg voor het gelijkheidsprincipe.

  Lees meer

 • Rechter verplicht Vlaamse overheid tot opname van een persoon met een handicap of betaling van een dwangsom
  23.05.2014

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vernam via de media dat Vlaanderen zou veroordeeld zijn tot opname van een persoon met een handicap in een zorgvoorziening. Als de persoon geen opvang krijgt,  moet er per dag een dwangsom betaald worden.

  Tot nu toe heeft het VAPH in deze nog geen vonnis ontvangen en kan dit bericht dus ook niet bevestigen. Zodra het vonnis betekend wordt, zal het VAPH dit in de komende dagen grondig evalueren.
   

  Lees meer

 • De Vlaamse Regering bekrachtigt het decreet Persoonsvolgende financiering
  29.04.2014

  Op vrijdag 25 april bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Hiermee is de basis van één van de pijlers uit het Perspectiefplan 2020 om de zorg voor personen met een handicap vraaggestuurd te maken, definitief goedgekeurd. De integrale tekst van het decreet kan u terugvinden via de website persoonsvolgende financiering: www.vaph.be/pvf/.

  Lees meer

 • Persmededeling - Mijlpaal voor personen met een handicap
  24.04.2014

  Het Vlaams parlement stemde gisteren het decreet Persoonsvolgende Financiering. Een mijlpaal voor de sector personen met een handicap. Met de stemming wordt meer zorggarantie geïnstalleerd en komen personen met een erkende handicap en zorgnood, een stap dichterbij om de sturing van hun leven zelf in handen te nemen. Dit was hun uitdrukkelijke vraag in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

  Bij het begin van deze legislatuur stond de Vlaamse Regering voor een grote uitdaging: binnen een budgettair moeilijke context een oplossing vinden voor het fenomeen van “de wachtlijst” in de sector Personen met een handicap. Verder schaven aan het huidige systeem kon geen afdoend antwoord meer bieden. De uitdagingen zijn zo groot dat, als we alles willen oplossen via professionele, betaalde krachten, het geheel onbetaalbaar wordt. Tijd dus voor een drastische koerswijziging

  Dankzij de stemming kunnen we definitief komaf maken met de enigszins achterhaalde en verouderde organisatie van de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap en een nieuw, dynamisch ondersteuningslandschap uittekenen waarbij de persoon met een handicap en de mensen die hem omringen centraal staan. Dit decreet bevat geen holle woorden of vage principes, maar een nieuwe, concrete aanpak voor de zorg en ondersteuning van personen met een handicap, gedragen door gebruikers én aanbieders, en bovendien vandaag al in een aantal situaties in praktijk gebracht.

  Bron: website van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Lees meer