VAPH

VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Wat doet het VAPH?

VOOR PROFESSIONELEN...

Actueel

 • PERSBERICHT - Eerste VAPH reactie dagvaarding
  19.08.2014

  Gisteren ontving het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een dagvaarding waarbij opvang gevraagd wordt voor de 21-jarige Jonathan Cox uit Limburg.
  Het VAPH heeft alle begrip voor de moeilijke individuele situatie van de betrokkene(n), maar blijft beducht voor de overgang naar een systeem waar mensen die zich een rechtsprocedure kunnen veroorloven, meer kans zouden maken op zorg en ondersteuning. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en is daarom onaanvaardbaar.
  Net zoals in de twee vorige cases onder impuls van de v.z.w. Zorggebruikers, blijft het de bekommernis van het VAPH dat alle mensen met een handicap in de bestaande context van schaarste en wachtlijsten, tenminste de garantie hebben dat de toewijzing van ondersteuning volgens vergelijkbare, correcte beoordelingscriteria verloopt. Daarom is het VAPH niet ontevreden dat de rechtbank in een vorige zaak de procedure om zorg en ondersteuning toe te wijzen zoals die vandaag gebeurt, bevestigd heeft.
   

  Lees meer

 • PERSBERICHT - VAPH reageert positief op uitspraak rechtbank: de huidige regelgeving en procedures worden niet in vraag gesteld
  31.07.2014

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werd gisteren in een beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel bevolen mevrouw Christiane Jonckheere het statuut van noodsituatie toe te kennen. Het VAPH respecteert de uitspraak van de rechtbank en zal dit statuut ook toekennen. Op die manier kunnen mevrouw Jonckheere en haar omgeving op zoek naar een tijdelijke oplossing. De rechtbank is niet ingegaan op de eisen om een persoonsvolgende convenant of een plaats in een tehuis toe te kennen. Volgens de rechtbank is er een foute beslissing genomen in het niet toekennen van het statuut noodsituatie. Door de uitspraak blijft de geldende regelgeving voor prioritering voor instroom binnen een voorziening gerespecteerd. Het VAPH is immers beducht voor de overgang naar een systeem, waar mensen die zich een rechtsprocedure kunnen veroorloven, meer kans zouden maken op zorg en ondersteuning. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en is onaanvaardbaar.

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Meer mensen met handicap krijgen antwoord op hun vraag... maar wachtlijst nog niet weg
  13.06.2014

  In totaal maakten eind 2013 43.835 mensen met een handicap gebruik van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 41.587 van hen deden dit via een VAPH voorziening of dienst. Dat zijn er 2.266 meer dan in 2012. 2.248 mensen met een handicap organiseren hun ondersteuning intussen zelf via hun persoonlijke-assistentiebudget. Dat zijn er 173 meer dan in 2012. Dit alles blijkt uit de registratie van vragen en antwoorden die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zopas bekend maakte. Ten opzichte van 2012 kregen in 2013 5.705 mensen met een handicap een antwoord op hun vraag, dat is een stijging met 13%.
  Aan de kant van de vraagzijde bedraagt het totaal aantal actieve, geregistreerde vragen 19.250 (+30). Voor het persoonlijke-assistentiebudget steeg de vraag met maar liefst zesentwintig procent tot 3.292 (+ 682). Het aantal vragen naar ondersteuning via een voorziening en/of dienst gesteld door volwassenen bedroeg eind 2013 11.231 (-367).Bij de jongeren waren dit er 4.727 (-285).
   

  Lees meer

 • Jaarverslag VAPH online
  13.06.2014

  Het jaarverslag 2013 van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is online raadpleegbaar op deze website via de link publicaties.

  Lees meer

 • Oproep kandidaatstelling Prijs Jeugdhulp 2014
  04.06.2014

  Jongerenwelzijn lanceert een oproep voor kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp, rond het thema ‘Nieuwe media in de jeugdhulp’. Organisaties die innovatief gebruik maken van sociale media, sociale netwerkfora en online hulpverlening kunnen meedingen.

  Lees meer

 • PERSBERICHT - Alle personen met een handicap verdienen een gelijk recht op toegang tot ondersteuning
  03.06.2014

  VAPH biedt oplossing én tekent verzet aan tegen beschikking Rechtbank Eerste Aanleg.

  Brussel, 27 mei 2014- Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft met verbazing kennis genomen van de beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Dendermonde die haar vorige week vrijdag werd betekend. In dit specifiek geval koos de betrokkene immers niet voor de voorziene beroepsprocedure, maar voor een procedure op eenzijdig verzoekschrift. In dergelijke procedures wordt de tegenpartij niet gehoord. Het VAPH was daardoor tot ontvangst van de beschikking niet op de hoogte van de ondernomen gerechtelijke stappen.
  Intussen heeft het VAPH de nodige afspraken gemaakt, zodat betrokkene in de voorziening waar ze nu verblijft kan opgevangen worden. Dit zoals in de beschikking werd opgelegd en in afwachting van een definitieve uitspraak. Het VAPH zal namelijk verzet aantekenen en dit vanuit de zorg voor het gelijkheidsprincipe.

  Lees meer

 • Rechter verplicht Vlaamse overheid tot opname van een persoon met een handicap of betaling van een dwangsom
  23.05.2014

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vernam via de media dat Vlaanderen zou veroordeeld zijn tot opname van een persoon met een handicap in een zorgvoorziening. Als de persoon geen opvang krijgt,  moet er per dag een dwangsom betaald worden.

  Tot nu toe heeft het VAPH in deze nog geen vonnis ontvangen en kan dit bericht dus ook niet bevestigen. Zodra het vonnis betekend wordt, zal het VAPH dit in de komende dagen grondig evalueren.
   

  Lees meer

 • Voortzetting project Diagnose- en indicatiestelling
  05.05.2014

  In 2011 en 2012 werd een alternatieve procedure voor het aanvragen van ondersteuning aan het VAPH uitgetest. Deze simulatie liep in de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen het project Diagnose- en indicatiestelling (D&I). De doelstellingen waren een kwalitatieve verbetering en administratieve vereenvoudiging van de procedure voor de aanvraag van ondersteuning. Daarbij behandelden een aantal multidisciplinaire teams (mdt's) en de provinciale afdeling (PA) de aanvragen zowel via de gewone aanvraagprocedure, als volgens de nieuwe werkwijze met de nieuwe instrumenten (hulpmiddelenfiches en Classificerende Diagnostische Protocollen,...). Concreet wil dat zeggen dat er in de PA West-Vlaanderen, gedurende een jaar, een parallelle dossierstroom werd opgezet, naast de 'normale' dossierstroom.

  Na afloop van de simulatie werden de resultaten gebundeld in een evaluatierapport en voorgelegd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De minister besliste om een deel van de resultaten van het D&I-project (ontwikkeling van de instrumenten, herorganisatie van de aanvraagprocedure) op bijgestuurde wijze te operationaliseren.

  Lees meer

 • James Van Casteren nieuwe Administrateur-generaal VAPH
  30.04.2014

  Op 1 mei verwelkomt het VAPH James Van Casteren als nieuwe Administrateur-generaal. Hij was voorheen afdelingshoofd Woonbeleid bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

  Lees meer

 • De Vlaamse Regering bekrachtigt het decreet Persoonsvolgende financiering
  29.04.2014

  Op vrijdag 25 april bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Hiermee is de basis van één van de pijlers uit het Perspectiefplan 2020 om de zorg voor personen met een handicap vraaggestuurd te maken, definitief goedgekeurd. De integrale tekst van het decreet kan u terugvinden via de website persoonsvolgende financiering: www.vaph.be/pvf/.

  Lees meer

 • Persmededeling - Mijlpaal voor personen met een handicap
  24.04.2014

  Het Vlaams parlement stemde gisteren het decreet Persoonsvolgende Financiering. Een mijlpaal voor de sector personen met een handicap. Met de stemming wordt meer zorggarantie geïnstalleerd en komen personen met een erkende handicap en zorgnood, een stap dichterbij om de sturing van hun leven zelf in handen te nemen. Dit was hun uitdrukkelijke vraag in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

  Bij het begin van deze legislatuur stond de Vlaamse Regering voor een grote uitdaging: binnen een budgettair moeilijke context een oplossing vinden voor het fenomeen van “de wachtlijst” in de sector Personen met een handicap. Verder schaven aan het huidige systeem kon geen afdoend antwoord meer bieden. De uitdagingen zijn zo groot dat, als we alles willen oplossen via professionele, betaalde krachten, het geheel onbetaalbaar wordt. Tijd dus voor een drastische koerswijziging

  Dankzij de stemming kunnen we definitief komaf maken met de enigszins achterhaalde en verouderde organisatie van de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap en een nieuw, dynamisch ondersteuningslandschap uittekenen waarbij de persoon met een handicap en de mensen die hem omringen centraal staan. Dit decreet bevat geen holle woorden of vage principes, maar een nieuwe, concrete aanpak voor de zorg en ondersteuning van personen met een handicap, gedragen door gebruikers én aanbieders, en bovendien vandaag al in een aantal situaties in praktijk gebracht.

  Bron: website van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Lees meer

 • Open plaatsen in voorzieningen opvolgen via VAPH-website
  16.04.2014

  Vanaf nu kan iedereen het aanbod aan open plaatsen volgen via deze link:  http://www.vaph.be/data/open-plaatsen/.  U kunt hier dagelijks het openstaande aanbod raadplegen van plaatsen in (semi-)residentiële voorzieningen voor meerderjarigen. Indien u geregistreerd bent op de CRZ (Centrale Registratie van Zorgvragen) en een open plaats u mogelijk interesseert,  neem dan contact op met uw contactpersoon.

  Lees meer

 • Belangrijke veranderingen voor minderjarigen vanaf 1 maart 2014
  10.07.2014

  Vanaf 1 maart 2014 wordt de jeugdhulp in Vlaanderen anders georganiseerd. Integrale Jeugdhulp gaat dan van start in heel Vlaanderen. Dit betekent een verregaande samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp, waaronder de sector voor personen met een handicap. Het doel van Integrale Jeugdhulp is dat elke minderjarige die ondersteuning nodig heeft zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt.

  Lees meer