Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. Zo kunnen sommige personen met een handicap niet meer naar een dagcentrum of verblijven ze permanent thuis, terwijl zij in normale omstandigheden in de week bijvoorbeeld in een voorziening verblijven. Personen die werken met eigen (persoonlijke) assistenten of (individuele) begeleiders, kunnen geconfronteerd worden met uitval van hun assistent of begeleider en kunnen dan op zoek moeten naar vervanging.

De Vlaamse Regering heeft een aantal begeleidende maatregelen genomen om de financiële impact voor budgethouders te beperken. Die zijn definitief goedgekeurd op 30 april 2020.

 • Enerzijds wordt ervoor gezorgd dat er geen meerkosten zijn voor budgethouders die in de COVID-19-periode fulltime opgevangen worden in de voorziening.
 • Anderzijds wordt er een financiële compensatie voorzien voor budgethouders die tijdens de COVID-19-periode niet terechtkunnen bij hun voorziening en de ondersteuning thuis moeten organiseren.
 • Tegelijkertijd wordt er ook een financiële compensatie voorzien voor budgethouders die geconfronteerd worden met meerkosten door de uitval van hun zorgaanbieders en assistenten of begeleiders.

Als er een voucherovereenkomst of een cashovereenkomst is gesloten met een vergunde zorgaanbieder in het kader van het persoonsvolgend budget, dan blijft die overeenkomst gedurende de COVID-19-periode onveranderd verder lopen, ook als er geen of als er meer ondersteuning wordt geboden dan is overeengekomen. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten voor kortverblijf in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget met een vergunde zorgaanbieder of een multifunctioneel centrum. Zo kan het personeel blijvend ingezet worden. 

Als een houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget gedurende de COVID-19-periode extra kosten maakt om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren, dan kan hij een financiële compensatie krijgen. De budgethouder mag dan zijn jaarbudget (PAB of PVB) overschrijden als het budget ontoereikend is om de kosten van extra overeenkomsten gedurende de COVID-19-periode te betalen. Dat geldt enkel voor cashovereenkomsten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie met de persoon met een handicap of voor een overeenkomst met een dienst zoals thuiszorg.

Personen met een handicap die gedurende de COVID-19-periode voltijds in een voorziening verblijven, kunnen geen aanspraak maken op een overschrijding van het budget.

Het VAPH heeft concrete maatregelen uitgewerkt om de extra kosten bij houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget door COVID-19 te compenseren. 

Algemeen voor extra gemaakte cashkosten 

Wat met de gemaakte kosten?

Als u door de COVID-19-maatregelen extra kosten hebt gemaakt, dan zal het VAPH, als uw budget ontoereikend is, een budgetoverschrijding vergoeden tot maximum 8,5 % boven het jaarbudget. Voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten. Enkel en alleen de kosten die betrekking hebben op de overeenkomsten in het kader van extra ondersteuning tijdens de COVID-19-periode komen in aanmerking.

De gemaakte kosten moeten ingediend worden via de daarvoor geldende procedure. Dat wil zeggen dat: kosten alleen kunnen ingediend worden als er voor de ondersteuning een overeenkomst geregistreerd is bij het VAPH. U kunt kosten indienen via mijnvaph.be of via een kostenstaatformulier.

Wordt mijn budget verhoogd?

Het totaalbedrag van uw jaarbudget 2020 zal verhoogd worden met maximum 8,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten).

De verhoging zal in het PAB- of PVB-overzicht in mijnvaph.be zichtbaar zijn. 

Enkele concreet uitgewerkte situaties

Hieronder vindt u een aantal concreet uitgewerkte situaties. Als uw situatie anders is of als u vragen heeft, neem dan contact op met het VAPH via budgetbesteding@vaph.be of op het nummer 02 249 30 00.

Ik heb een PVB en besteed mijn budget volledig in voucher. Tijdens de COVID-19-periode ben ik thuis en ik heb nu extra kosten. Wat moet ik doen?

De individuele dienstverleningsovereenkomst die de inzet van uw voucher regelt, blijft gewoon doorlopen, ook als u geen feitelijke ondersteuning krijgt van de vergunde zorgaanbieder tijdens de COVID-19 periode. Als u ondersteuning georganiseerd hebt in uw thuissituatie en daarvoor overeenkomsten hebt gesloten, kunt u onderstaande stappen zetten. 

 1. U bezorgt ons de gegevens van uw rekeningnummer via het formulier ‘Melding van wijzigingen in verband met het persoonsvolgend budget’. U kunt dat formulier ook opladen via mijnvaph.be
 2. Via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’ bezorgt u ons de gegevens van uw cashovereenkomst. De verschillende overeenkomsten die toegelaten zijn, vindt u in de bestedingsregels voor persoonsvolgende budgetten.
  In het kader van COVID-19 worden alleen overeenkomsten aanvaard waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen met een handicap die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren, zoals voorzien in artikel 7, 2°, van het besluit van 24 juni 2016 over de besteding van persoonsvolgende budgetten.
  U vermeldt daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving.
  U bezorgt dit formulier via mail of post of u laadt het op via mijnvaph.be / documenten.
 3. Na goedkeuring van de overeenkomst dient u uw kosten in via mijnvaph.be of bezorgt u een overzicht van uw facturen aan het VAPH via het formulier ‘Kostenstaat voor het persoonsvolgend budget’.
 4. U betaalt uw zorgaanbieders via uw rekening.
 5. Het VAPH betaalt uw kosten terug via uw rekening, tot maximaal 8,5 % van uw jaarbudget (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) als uw budget ontoereikend is, en dat enkel en alleen voor de kosten die betrekking hebben op de overeenkomsten in het kader van extra ondersteuning tijdens de COVID-19-periode.
 6. U houdt uw overeenkomsten, facturen, rekeninguittreksels of bewijsstukken bij voor een eventuele controle van het VAPH.

Alleen op basis van geregistreerde overeenkomsten en ingediende kosten, zullen wij een budgetverhoging toelaten. 

Als het registreren van cashovereenkomsten nieuw voor u is, dan kunt u terecht bij een bijstandsorganisatie om u daarbij te helpen. De kosten voor de ondersteuning van de bijstandsorganisatie kunt u betalen met uw budget. 

De contactgegevens van de bijstandsorganisaties vindt u in de adressenlijst

Ik heb een PVB en besteed mijn budget volledig in voucher en ik word tijdens de COVID-19-periode ondersteund door mijn vergunde zorgaanbieder. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Uw ondersteuning blijft doorlopen zoals opgenomen in uw individuele dienstverleningsovereenkomst.

De vergunde zorgaanbieder mag u geen bijkomende kosten aanrekenen voor de eventuele extra zorg en ondersteuning tijdens de COVID-19-periode.

Ik heb een PAB of een PVB dat ik in cash besteed (niet bij een vergunde zorgaanbieder). Tijdens de COVID-19-periode heb ik extra overeenkomsten gesloten. Wat moet ik doen?

Elke overeenkomst die u sluit met een zorgaanbieder, moet u aan het VAPH meedelen. Dat doet u door de overeenkomst te registreren bij het VAPH. Registreer uw extra overeenkomsten en vermeld daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving.

In het kader van COVID-19 worden alleen overeenkomsten aanvaard waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen met een handicap die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren, zoals voorzien in artikel 7, 2°, van het besluit van 24 juni 2016 over de besteding van persoonsvolgende budgetten.

Als er wijzigen zijn aan bestaande overeenkomsten (bv. als het uurrooster van uw individuele begeleider of persoonlijke assistent wijzigt) door COVID-19, dan moet u voor die extra gepresteerde uren een nieuwe overeenkomst registreren of bezorgen aan het VAPH. U vermeldt in de taakomschrijving dat het een aanpassing is van de overeenkomst in het kader van COVID-19.

Hoe registreert u die overeenkomsten?

Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Wij vergoeden de extra kosten tot 8,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget.

Ik heb een PVB en besteed mijn budget in cash bij een vergunde zorgaanbieder. Tijdens de COVID-19-periode word ik ondersteund door mijn vergunde zorgaanbieder. Wat moet ik doen?

U moet de vergoedingsverplichtingen uitvoeren die zijn opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst die van toepassing was op de dag voor de aanvang van de COVID-19-periode.

De vergunde zorgaanbieder maakt een factuur op, op basis van de ondersteuning conform de individuele dienstverleningsovereenkomst die van toepassing was op de dag voor de startdatum van de periode COVID-19. U betaalt die factuur van uw budget en registreert ze als gewone cashkosten. De vergunde zorgaanbieder mag u geen bijkomende kosten aanrekenen voor de eventuele extra zorg en ondersteuning tijdens de COVID-19-periode.

Ik heb een PVB en besteed mijn budget in cash bij een vergunde zorgaanbieder. Tijdens de COVID-19-periode word ik niet ondersteund door mijn vergunde zorgaanbieder. Wat moet ik doen?

U moet de vergoedingsverplichtingen uitvoeren die zijn opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst die van toepassing was op de dag voor de aanvang van de periode COVID-19.

Ook als uw vergunde zorgaanbieder geen ondersteuning biedt, zal hij een factuur opmaken op basis van de ondersteuning conform de individuele dienstverleningsovereenkomst die van toepassing was op de dag voor de startdatum van de COVID-19-periode. U betaalt de factuur van uw budget en registreert ze als gewone cashkosten.

Voor de ondersteuning in uw thuissituatie registreert u uw extra overeenkomsten en u vermeldt daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving. 

Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Wij vergoeden de extra kosten tot 8,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget.

Ik heb een PVB en besteed mijn budget gedeeltelijk in voucher en cash (niet bij een vergunde zorgaanbieder). Tijdens de COVID-19-periode krijg ik extra ondersteuning van mijn vergunde zorgaanbieder. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. De vergunde zorgaanbieder kan u geen extra kosten aanrekenen voor de eventuele extra ondersteuning tijdens de COVID-19-periode.

Ik heb een PVB en besteed mijn budget gedeeltelijk in cash en voucher. Tijdens de COVID-19-periode ga ik extra besteden in cash. Wat moet ik doen? 

De individuele dienstverleningsovereenkomst die de inzet van uw voucher regelt, blijft gewoon doorlopen, ook als u geen feitelijke ondersteuning krijgt van de vergunde zorgaanbieder tijdens de COVID-19-periode.

U registreert uw extra overeenkomsten en u vermeldt daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving. 

Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Wij vergoeden de extra kosten tot 8,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget.