Hoe berekent het VAPH de loonkosten en de werkingsmiddelen?

Hoe berekent het VAPH de loonkosten en de werkingsmiddelen?

Een subsidie-eenheid (SE) ontvangt van het VAPH een subsidie voor personeelskosten en werkingsmiddelen.

De basis voor de subsidiëring is de totale personeelspuntenpot. Die wordt bekeken per kalenderjaar.

De totale loonmassa van een subsidie-eenheid is opgebouwd uit:

  • de berekende loonmassa op basis van tewerkstellingsgegevens
  • de bedragen voor variabele prestaties
  • de bedragen voor brugpensioenen

Tegenover die loonmassa staan de werkelijk ingezette personeelspunten. Die moeten uiteraard getoetst worden aan de maximum te subsidiëren punten. Als de ingezette punten lager liggen dan de maximale punten, dan wordt de berekende loonmassa volledig meegenomen in de berekening van de VIA-middelen (uitgezonderd loonkosten persoonsvolgende convenant).

De loonmassa en de VIA-middelen vormen samen de totale personeelskosten.

Eindberekening

Bij de indiening van het afrekeningsdossier zult u nog altijd moeten aangeven of er al dan niet bedragen werden ontvangen vanuit arbeidsongevallenverzekeringen en/of educatief verlof. Daarbij zult u moeten aangeven of er met die bijkomende middelen vervangende tewerkstellingen werden gedaan. Indien niet, of niet volledig, dan worden die bedragen nog in mindering gebracht bij de eindberekening van de personeelskosten.

rekenmachine, pen en papier met berekeningen op

Berekening maandelijks voorschot

Hoe berekent het VAPH het maandelijks voorschot van een subsidie-eenheid?