Hoe berekent het VAPH de loonkosten en de werkingsmiddelen?

VIA-middelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle bestaande VIA-middelen, met vermelding van de bedragen en percentages toe te passen vanaf 2015.

De tabel geeft ook aan op welk deel van de personeelspunten de VIA-middelen mogen toegepast worden.

Deel van de personeelspunten waarop de VIA-middelen toegepast mogen worden
Type Waarde  Berekeningswijze FAM MFC Thuisbegeleiding/DOP RTH PVC
Forfait op loonkosten 3,325 % % op loonmassa ja ja ja ja nee
Conventioneel verlof 0,761 % % op loonmassa ja ja ja ja nee
Kwaliteitsverbetering 0,300 % % op loonmassa ja ja ja ja nee
Zware beroepen 2,485 % % op loonmassa ja ja nee nee nee
Management 383,25 euro bedrag/VTE ja ja ja ja nee
Vorming 148,92 euro bedrag/VTE ja ja ja ja nee
Management VIA4 94,31 euro bedrag/VTE ja ja ja ja nee

Op de personeelspunten die bekomen worden door omzetting van het PVC-budget in punten, worden geen VIA-middelen berekend: het oorspronkelijk budget per zorgvorm houdt al rekening met al die middelen.

Werkgeversforfait, conventioneel verlof en kwaliteitsverbetering

De werkgeversforfait bedraagt 3,325 %.

Het percentage voor conventioneel verlof bedraagt 0,761 % op de loonmassa, voor kwaliteitsverbetering 0,300 %.

Die VIA-middelen mogen niet toegepast worden op de werknemers die tewerkgesteld zijn met PVC-budgetten, gezien die middelen al vervat zitten in het budget persoonsvolgende convenant (PVC). Om de berekening eenvoudig te houden, wordt van de berekende loonkosten op basis van de opgegeven personeelsleden de loonkosten PVC (80 % van het budget PVC) in mindering gebracht:

Stap 1: bepaling totale loonkosten

  • loonmassa voor het opgegeven personeel
  • bedrag voor variabele prestaties
  • bedrag voor brugpensioenen

Stap 2: bepaling loonkosten voor forfaitberekening

Totale loonkosten uit stap 1 – 80 % van het budget PVC = loonkosten voor forfaitberekening

Stap 3: berekening VIA-middelen

De berekening van de VIA-middelen wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld:

Voorbeeld berekening VIA-middelen
Loonkost tewerkgesteld personeel 750.000,00 euro
Variabele prestaties 60.000,00 euro
Vergoeding brugpensioen 4.000,00 euro
Totaal loonkost 814.000,00 euro
Totaal loonkost 814.000,00 euro
80 % budget PVC 40.000,00 euro
Loonmassa voor forfaitberekening 774.000,00 euro
Werkgeversforfait 3,396 % 26.285,04 euro
Conventioneel verlof 0,761 % 5.890,14 euro
Kwaliteitsverbetering 0,300 % 2.322,00 euro
Totaal VIA-middelen 34.497,18 euro

Zware beroepen

Het forfait voor zware beroepen wordt berekend op de loonmassa van de functiecodes 270, 280, 290, 310, 320, 330, 450, 460 en 500 in internaatstelsel en ADL-assistenten in zelfstandig wonen.

Bij het bepalen van de personeelspunten per subsidie-eenheid in 2014 en 2015, werd al in kaart gebracht op welk aandeel van de hierboven aangehaalde functiecodes het forfait zware beroepen mag worden toegepast (enkel het aantal ’voltijds-equivalenten (VTE’s) van die functies tewerkgesteld in internaatstelsel of ADL-assistenten in zelfstandig wonen). Dat aandeel ligt dus vast voor elke subsidie-eenheid (= % SE)! Als een subsidie-eenheid enkel een erkenning had voor een internaat, zal dat percentage 100 % bedragen.

Berekening van het forfait zware beroepen gebeurt als volgt:

(berekende loonmassa functiecodes ZB + variabele prestaties groep 2) * % SE * 2,485 %

Merk op: het personeel dat tewerkgesteld is met PVC-middelen wordt meegenomen in deze berekening, gezien de eerder beperkte impact.

Management en vorming

Voor 2017 en 2018 worden volgende bedragen per voltijds-equivalent (VTE) gehanteerd:

Bedragen per voltijds-equivalent (VTE)
  2017 2018

Vorming

154,94 euro

158,04 euro

Management VIA3 398,73 euro 406,71 euro
Management VIA4 98,12 euro 100,09 euro

De middelen worden toegekend aan alle VTE’s behalve de degenen die tewerkgesteld zijn met budgetten PVC.

Hoe worden de eenheden waarop management en vorming mogen toegepast bepaald?

De berekeningswijze wordt geschetst aan de hand van een voorbeeld:

  • SE met 235,00 VTE ter waarde van 16.000 personeelspunten
  • gemiddeld aantal punten per VTE: 16.000 punten/235 VTE = 68,09 punten/VTE
  • punten PVC omzetten in VTE’s: 500 punten PVC/68,09 punten/VTE = 7,34 VTE
  • management en vorming toepassen op resterende VTE’s: 235 VTE - 7,34 VTE = 227,66 VTE

 

Documenten