Hoe berekent het VAPH de loonkosten en de werkingsmiddelen?

Personeelspuntenpot

Bepaling van de effectieve maximum puntenpot per subsidie-eenheid

De basis voor de jaarlijkse personeelssubsidie is de totale personeelspuntenpot op subsidie-eenheidniveau. Die wordt bekeken per kalenderjaar. 

Het aantal personeelspunten per subsidie-eenheid (SE)opent dialoogvenster wordt als volgt bepaald:

  • de personeelspunten opgenomen in het subsidiebesluit multifunctionele centra (MFC’s)
  • de in de geïntegreerde registratietool (GIR) geregistreerde voucherpunten voor de vergunde zorgaanbieder
  • de organisatiegebonden punten van de vergunde zorgaanbieder
  • de personeelspunten opgenomen in de erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) (opgelet: hier wel een terugkoppeling met de geleverde prestaties geregistreerd in de GIR)
  • de personeelspunten van de persoonsvolgende convenanten minderjarigen (opgelet: hier een terugkoppeling met de geboden ondersteuning)
  • de personeelspunten opgenomen in de subsidiebesluiten voor projecten en tehuizen voor geïnterneerden en observatie-, diagnose- en behandelingsunits (ODB-units)

Voor diensten ondersteuningsplan (DOP’s) wordt de erkende capaciteit uitgedrukt in begeleidingen omgezet naar personeelspunten door het aantal begeleidingen te vermenigvuldigen met 0,24.

Voor MFC’s ligt het aantal te subsidiëren punten vast in de beheersovereenkomst. Er kunnen echter nog punten uitgewisseld worden tussen MFC’s onderling. Die uitwisseling wordt dan verrekend.

Ook RTH-punten kunnen doorgegeven worden aan een andere voorziening. Bij de bepaling van de puntenpot wordt ook daarmee rekening gehouden. Bij de registratie van de RTH-prestaties moeten voorzieningen die punten ontvangen hebben, aanduiden voor welke ‘penhouder’ ze die prestaties hebben geleverd.

Ook vergunde zorgaanbieders kunnen onderling personeelspunten uitwisselen.

Verdeling van de ingezette punten

Door het samenvoegen van alle ingezette punten is niet meer te achterhalen welke punten wel werden ingezet en welke niet. Als de volledige pot wordt opgebruikt, stelt zich geen probleem.

Als de puntenpot niet volledig wordt opgebruikt, moet bepaald welke punten onbenut bleven, gezien een deel punten kan omgezet worden in werkingsmiddelen.

Als de subsidie-eenheid personeel doorgeeft voor meer personeelspunten dan er maximum kunnen gesubsidieerd worden, moet er personeel geschrapt worden. Het personeel met de laagste waarde per punt (berekende loonkost voor de werknemer/punten van de werknemer) wordt eerst geschrapt.

 

Documenten