Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. Uw zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling. Die wordt voorafgaandelijk overlegd met het personeel en het collectief overlegorgaan.

De directie van uw voorziening zal op een duidelijke manier communiceren over de bezoekregeling naar u en uw context. Op die manier weet u wat u kunt verwachten.

Bij de praktische uitwerking van een bezoekregeling moeten de volgende principes worden gevolgd:

  • Elke persoon met handicap die dat wilt, heeft recht op bezoek behalve in geval van besmetting met COVID-19 of gedurende lopende quarantainemaatregelen.
  • Bezoek is toegelaten binnen de beperkingen die de federale richtlijnen opleggen, zowel wat betreft het aantal sociale contacten als de te volgen veiligheidsmaatregelen als de activiteiten die onder het bezoek kunnen plaatsvinden. Binnen een residentiële setting blijft de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dat wil zeggen dat noch het gezin, noch de leefgroep vallen binnen het maximum aantal contacten, vastgelegd door het Overlegcomité. 
  • Enkel in het kader van een uitbraak kunnen bijkomende beperkingen op de bezoekregeling opgelegd worden (bv. beperkingen in tijdsduur, dagen van de week …). Als er een uitbraak is in uw voorziening, kunt u minimaal één bezoeker per week ontvangen (die bezoeker kan wisselen conform de federale richtlijnen) behalve wanneer u zelf besmet bent met COVID-19 of als er voor u nog lopende quarantainemaatregelen zijn. Zeer uitzonderlijk en beperkt in de tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoekregeling bij te stellen. 
  • Als u palliatief bent, blijft bezoek ten allen tijde mogelijk, ook als u besmet zou zijn. 

Deze pagina werd gepubliceerd op 29 juni 2021.