Bezoekregeling

We gaan niet meer uit van een bezoekverbod, maar van het recht op bezoek. De zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling. Die wordt voorafgaandelijk overlegd met het personeel en het collectief overlegorgaan. De modaliteiten van de bezoekregeling kunnen verschillen van zorgaanbieder tot zorgaanbieder, en binnen de zorgaanbieder zelf van campus tot campus en leefgroep tot leefgroep. Ten slotte zal per individuele bewoner moeten nagegaan worden of er omwille van zijn eigen risicoprofiel bijkomende afspraken gemaakt of maatregelen genomen moeten worden.

Het is van belang dat de directie op een transparante wijze communiceert over de bezoekregeling met zowel het personeel als de personen met handicap en hun context. Maak duidelijk wat ze kunnen verwachten en wanneer, zowel omtrent de modaliteiten van de bezoekregeling als omtrent de afwegingen die eventueel geleid hebben tot het eventueel tijdelijk terugschroeven.

Bij de praktische uitwerking van een bezoekregeling moeten de volgende principes worden gevolgd:

 • Elke persoon met handicap die dat wenst, heeft recht op bezoek behalve in geval van besmetting met COVID-19 of gedurende lopende quarantainemaatregelen.
 • Bezoek is toegelaten binnen de beperkingen die de federale richtlijnen opleggen, zowel wat betreft aantal sociale contacten als de te volgen veiligheidsmaatregelen, als de activiteiten die onder het bezoek kunnen plaatsvinden. Binnen een residentiële setting blijft de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dat wil zeggen dat noch het gezin, noch de leefgroep vallen binnen het maximum aantal contacten, vastgelegd door het Overlegcomité. Dat betekent dat een gebruiker buiten de leefgroep en het gezin samen, nog evenveel bijkomende nauwe en niet-nauwe contacten mag hebben als elke andere burger.
 • In geval van uitbraak in een voorziening is er minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten (die bezoeker kan wisselen conform de federale richtlijnen) behalve wanneer hij zelf besmet is met COVID-19 of als er voor hem nog lopende quarantainemaatregelen zijn. Zeer uitzonderlijk en beperkt in de tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoekregeling bij te stellen. Communiceer daar duidelijk over naar uw gebruikers en hun bezoekers en geef hen een duidelijk perspectief over de herneming van het bezoekrecht.
 • Elk bezoek wordt op voorhand afgesproken en geregistreerd.
 • Wat de bezoekmogelijkheden betreft:
  • Een bezoeker die positief getest heeft, kan gedurende 14 dagen niet op bezoek gaan.
  • Een bezoeker uit een rode zone of na hoogrisicocontact kan de eerste 10 dagen niet op bezoek komen. De volgende 4 dagen moet hij voorzichtig zijn. De arts bepaalt, op basis van een risicoanalyse rekening houdend met de kwetsbaarheid van de bewoner, of er minimale dan wel maximale voorzichtigheid vereist is. Minimale voorzichtigheid betekent (ook bij nauwe contacten) een mond-neusmasker dragen, altijd anderhalve meter afstand bewaren en extra aandacht besteden aan basishygiënemaatregelen. Maximale voorzichtigheid betekent dat bezoek niet mogelijk is gedurende maximum 14 dagen. Een bezoeker na laagrisicontact, moet voorzichtig zijn gedurende de eerste 14 dagen na het risicocontact (met dezelfde modaliteiten).
  • Een bewoner die positief getest heeft, kan gedurende 14 dagen geen bezoek ontvangen.
  • Een bewoner na een hoogrisicocontact, moet minstens 7 dagen in quarantaine (als er geen test afgenomen wordt, duurt de quarantaine 10 dagen). De quarantaine wordt geteld vanaf het laatste hoogrisicocontact. Gedurende die periode kan de bewoner geen bezoek ontvangen.  De dagen volgend op de quarantaine tot en met dag 14 gerekend vanaf het laatste hoogrisicocontact is voorzichtigheid aangewezen. De arts bepaalt, op basis van een risicoanalyse rekening houdend met de kwetsbaarheid van de bewoner, of er minimale dan wel maximale voorzichtigheid vereist is. Minimale voorzichtigheid betekent indien mogelijk een mond-neusmasker dragen in het bijzijn van derden en verplaatsingen buitenshuis, contact buiten de leefgroep tot een minimum beperken met altijd afstand van anderhalve meter en extra aandacht voor de basishygiënemaatregelen. Maximale voorzichtigheid betekent dat de quarantaine verlengd wordt tot 10 dagen, maximum 14 dagen. Bezoek is niet mogelijk zolang de quarantainemaatregel van toepassing is.
  • Bezoek aan palliatieve gebruikers moet te allen tijde mogelijk blijven. 

Tussen bezoekmomenten door, zeker indien de door de gebruiker gewenste frequentie nog niet kan gehaald worden, is het van belang dat de zorgaanbieder blijft inzetten op alternatieve communicatiekanalen: sociale media, brieven en kaartjes, cadeautjes afgeven aan de ingang etc.

Deze pagina werd gepubliceerd op 12 november 2020.