Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. De zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling. Die wordt voorafgaandelijk overlegd met het personeel en het collectief overlegorgaan. Het is van belang dat de directie op een transparante wijze communiceert over de bezoekregeling met zowel het personeel als de personen met een handicap en hun context. Maak duidelijk wat ze kunnen verwachten en wanneer, zowel omtrent de modaliteiten van de bezoekregeling als omtrent de afwegingen die eventueel geleid hebben tot het eventueel tijdelijk terugschroeven.

Bij de praktische uitwerking van een bezoekregeling moeten de volgende principes worden gevolgd:

  • Elke persoon met handicap die dat wilt, heeft recht op bezoek behalve in geval van besmetting met COVID-19 of gedurende lopende quarantainemaatregelen.
  • Bezoek is toegelaten binnen de beperkingen die de federale richtlijnen opleggen, zowel wat betreft het aantal sociale contacten als de te volgen veiligheidsmaatregelen als de activiteiten die onder het bezoek kunnen plaatsvinden. Binnen een residentiële setting blijft de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dat wil zeggen dat noch het gezin, noch de leefgroep vallen binnen het maximum aantal contacten, vastgelegd door het Overlegcomité. 
  • Enkel in het kader van een uitbraak kunnen bijkomende beperkingen op de bezoekregeling opgelegd worden (bv. beperkingen in tijdsduur, dagen van de week …). Ook in geval van uitbraak in een voorziening is er minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten (die bezoeker kan wisselen conform de federale richtlijnen) behalve wanneer hij zelf besmet is met COVID-19 of als er voor hem nog lopende quarantainemaatregelen zijn. Zeer uitzonderlijk en beperkt in de tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoekregeling bij te stellen. Communiceer daar duidelijk over naar uw gebruikers en hun bezoekers en geef hen een duidelijk perspectief over de herneming van het bezoekrecht.
  • Bezoek aan palliatieve gebruikers moet ook in geval van een uitbraak mogelijk blijven.

Deze pagina werd gepubliceerd op 29 juni 2021.