Bijkomende aandachtspunten voor multifunctionele centra

Het specifieke samenspel met onderwijs en het eigen aanbod bij multifunctionele centra (MFC’s) brengt enkele bijkomende aandachtspunten mee. 

Registraties en overeenkomsten

De prestaties onder rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en MFC worden verder geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR). De tijdelijke richtlijn om de begeleidingen op afstand als mobiele begeleiding te registreren, bleef behouden tot het einde van de eerste COVID-19-periode (30/09/2020). Als er na die datum wordt overgegaan tot begeleiding op afstand, moet u dat registreren als een ambulante begeleiding. We zien dat als een ambulante begeleiding omdat er geen verplaatsing nodig is. Voor de effectief geleverde ondersteuning worden de regels van de wettelijke bijdrage verder toegepast.

Mobiele en ambulante begeleidingen worden uitgedrukt in uren. Het moet gaan over inhoudelijke psychosociale ondersteuning. Als een begeleidingscontact korter is dan een uur, dan is het - in de huidige omstandigheden - toegestaan om die te bundelen tot één begeleiding. Dat betekent ook dat niet elk kort contact als begeleiding kan worden geregistreerd (en aangerekend).

Voor mobiele en ambulante begeleidingen kunt u een bijdrage vragen. Dat is geen regelgevende verplichting of verzoek van het VAPH.

Outreach (RTH) op afstand moet u ook registreren als ambulante outreach. Deze ondersteuningsfunctie wordt ook uitgedrukt in uren.

Thuisonderwijs in MFC's en registraties

Ook vanuit  het departement Onderwijs zijn er coronamaatregelen van kracht. Voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs betekent dat de mogelijkheid van deeltijds afstandsonderwijs. Ook blijft het daarnaast mogelijk dat er - bijvoorbeeld wegens besmettingen in een klas - maatregelen op casusniveau genomen kunnen worden waardoor er wordt overgegaan op afstandsonderwijs.

De MFC's mogen de ondersteuning die ze overdag moeten organiseren als schoolvervangende dagopvang, registreren in de dagregistraties, maar de vorken in begeleidingsovereenkomst moeten voor tijdelijke wijzigingen niet aangepast worden. Dat betekent dus ook dat de overeenkomst niet moet worden aangepast. 

Aangezien de regeling van de wettelijke bijdrageregeling blijft, kan dat voor gebruikers wel een impact op de bijdrage hebben (bedragen eerste semester 2021: schoolaanvullende is 5,68 euro per dag en schoolvervangende 13,15 euro per dag).

Voor de gebruikers die schoolaanvullende dagopvang combineren met verblijf, en nu onder schoolvervangende dagopvang zouden worden geregistreerd, heeft dat geen effect omdat op dagbasis de bijdrage wordt begrensd op 18,62 euro (bedragen eerste semester 2021: gecumuleerde bijdrage van verblijf en schoolaanvullende dagopvang). Ook de andere aftoppingsregels (vb. Groeipakket) blijven van kracht.

Rechtstreeks toegankelijke hulp: globale individuele ondersteuning (GIO)

Globale individuele ondersteuning (GIO) voor minderjarigen heeft tot doel om de overgangsmomenten in de inclusieve opvang en onderwijs te ondersteunen. Die ondersteuning vindt plaats in de inclusieve opvang of school waardoor de COVID-19-richtlijnen van de desbetreffende sector gelden. Volgens de richtlijnen van het Departement Onderwijs vallen GIO-begeleiders onder essentiële derden. Ze krijgen in elke fase toegang tot de school voor de taken die ze moeten uitvoeren en die niet eenvoudig op afstand kunnen. De scholen kunnen na een risicoanalyse de toegang alsnog ontzeggen. Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin (Agentschap Opgroeien) kan begeleiding plaatsvinden buiten of in een andere ruimte dan de leefgroep (aanpak oranje) of enkel digitaal (aanpak rood).

Uit bovenstaande richtlijnen blijkt dat het aanbieden van GIO nog mogelijk is, maar dat de wijze waarop de ondersteuning moet plaatsvinden, kan afwijken van hoe die in normale omstandigheden zou plaatsvinden. De voorwaarde dat GIO moet plaatsvinden in de inclusieve opvang of school, wordt daarom tijdelijk losgelaten. Er wordt gevraagd om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken in samenspraak met het gezin en de school of opvang. Zo zal het bijvoorbeeld tijdelijk mogelijk zijn om de inclusieve opvang of school van op afstand te ondersteunen. De registratiewijze in de geïntegreerde registratietool (GIR) van GIO wijzigt niet.

Noodzakelijke therapie blijft doorlopen in fase 3

Het VAPH benadrukt dat bij eventuele keuzes in de ondersteuning de noodzakelijke therapie bij de vergunde zorgaanbieders en multifunctionele centra maximaal moet verdergezet worden. Mogelijk moet nagegaan worden of de therapie een alternatieve invulling kan krijgen.

Trainings- en behandeltrajecten in MFC

Voor multifunctionele centra die moeilijkheden ervaren met het aanbieden van een volledig schoolaanvullend of schoolvervangend dagprogramma, of die moeilijkheden ondervinden om dat voor de volledige groep te doen, zijn er volgende mogelijkheden:

  • Verken hoe het therapeutische en behandelprogramma dat bij een aantal kinderen en jongeren met een handicap deel uitmaakt van de schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang, kan doorlopen.
  • Als het gaat over trainings- en behandelcontacten in het multifunctioneel centrum, dan registreert u dat als een halve dag schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang.
  • In deze uitzonderlijke omstandigheden - let wel enkel tijdens deze coronacrisis - wordt de ruimte gelaten de trainings- en behandelcontacten aan huis aan te bieden aan cliënten die in de huidige omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om zich naar het multifunctioneel centrum te verplaatsen. Dat registreert u (uitzonderlijk) als mobiele begeleiding.

Samenwerking met onderwijs

Wanneer kinderen en jongeren door de maatregelen binnen het onderwijs bepaalde dagen niet naar school kunnen gaan, moet binnen de mogelijkheden van het MFC dagopvang aangeboden worden. Daarbij wordt nagegaan voor welke thuissituaties de druk het hoogst is, en de dagopvang het meest aansluit bij de noden van de minderjarige en zijn context. Er kan echter ook gewerkt worden met deeltijdse dagopvang, en eventueel een systeem van afwisseling. Houd daarbij rekening met de specifieke doelgroep en zijn specifieke risico’s. Als er geen dagopvang kan geboden worden, moet er naar een alternatieve ondersteuning gezocht worden.

Om te komen tot een goede afstemming, is het aanbevolen om op voorhand al contacten te leggen met de onderwijsaanbieders en waar mogelijk al afspraken vast te leggen.

Collectief vervoer

Veel MFC’s zijn voor een groot deel van hun werking aangewezen op gemeenschappelijk vervoer uitgevoerd door De Lijn in samenspraak met onderwijs. Er is een afspraak tussen De Lijn en het Agentschap voor Onderwijsdiensten dat vervoersnoden door de school moeten gemeld worden aan De Lijn, en dat De Lijn op zoek gaat naar oplossingen. Als in samenwerking met het buitengewoon onderwijs dus moeilijkheden worden ervaren met het collectieve leerlingenvervoer, meldt het MFC dat aan de schooldirecties. De schooldirecties signaleren de vervoersnoden aan De Lijn.

Combinatie PAB - dagopvang MFC

PAB-budgethouders kunnen hun persoonlijke-assistentiebudget (PAB) combineren met schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang bij een MFC. Als de combinatie PAB en MFC wijzigt, moet de budgethouder een aanvraagformulier voor wijziging van de combinatie indienen bij het team Budgetbesteding van het VAPH. De budgethouder kan die aanvraag ook indienen als het MFC omwille van de COVID-19-maatregelen de ondersteuning tijdelijk of gedeeltelijk aanpast. Bij een vraag tot stopzetting van de combinatie PAB-MFC, zal de stopzetting door het VAPH vanaf de eerste van de volgende maand worden toegekend. Bij het heropstarten van de ondersteuning moet de budgethouder het combinatieformulier opnieuw indienen.

Groeipakket

Aangezien bij tijdelijke terugkeer naar huis geen wettelijke bijdrage wordt gevraagd, verzoeken we het MFC het aan hen gestorte deel Groeipakket (twee derde) over te maken aan de rechthebbende. Aangezien die gezinnen daar niet om vragen, willen wij u dan ook verzoeken om aan de bedoelde kwetsbare gezinnen actief dat voorstel doen.

Verschil tussen fases Opgroeien en situaties VAPH

Het agentschap Opgroeien communiceerde dat ze hun jeugdhulpprotocollen afstemmen op de federale alarmniveaus. Het VAPH blijft echter de reeds eerder gecommuniceerde richtinggevende kaders hanteren. Voor de multifunctionele centra die ook een erkende werking hebben bij het agentschap Opgroeien, kan dat mogelijk voor enige verwarring zorgen. Daarom wil het VAPH nog eens benadrukken dat de kaders gezien moeten worden als richtinggevend waarmee de multifunctionele centra aan de slag kunnen om de ondersteuning en dienstverlening te organiseren, ook rekening houdend met de richtlijnen van Opgroeien.

Crisisopnames MFC via Crisismeldpunt -18

Crisisopnames via het Crisismeldpunt -18 zijn in normale omstandigheden beperkt tot 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen. Het VAPH verduidelijkt dat de termijnen crisisopvang in de huidige omstandigheden soepeler gehanteerd kunnen worden. Omwille van de COVID-19-situatie zijn veelvuldige transfers tussen residentiële voorzieningen te vermijden en mogelijk kan men moeilijker opnames voor vervolgondersteuning realiseren. Doorstroom naar reguliere capaciteit blijft binnen de kaderrichtlijnen in elke situatie mogelijk, om het dichtslibben van de capaciteit van de crisisopvang te vermijden. Ook moet er nog altijd - zoals altijd bij de aanvang van crisisopvang - vanaf de start van de crisisopname gewerkt worden aan het verdere traject op langere termijn, altijd in afstemming met het Crisismeldpunt -18. Als bij de uitwerking van het verdere traject niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning noodzakelijk is, blijft de intersectorale toegangspoort een belangrijke partner.

Het agentschap Opgroeien signaleert dat het crisisnetwerk momenteel op de proef wordt gesteld. Als u als multifunctioneel centrum niet tot het crisisnetwerk behoort, maar wel een tijdelijk aanbod voor crisis kunt doen de komende weken, kunt u dat kenbaar maken aan het crisismeldpunt van uw regio. Er moeten voor dat tijdelijk aanbod geen acties in INSISTO gedaan worden. Eventuele crisisopvang of -begeleiding moet wel in de geïntegreerde registratietool (GIR) geregistreerd worden.

MFC en gemandateerde voorzieningen

Als een MFC beslissingen moet nemen over de invulling van de ondersteuning aan minderjarigen, moet er altijd voorafgaandelijk overleg met de minderjarige en de context zijn. Als er in bepaalde gevallen een gemandateerde voorziening (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) of jeugdrechtbank betrokken is, zal ook met die instanties voorafgaandelijk overleg moeten gepleegd worden en zal dat geval per geval een gedeelde inschatting van alle betrokkenen vereisen.