Evaluatie van de Diensten Ondersteuningsplan

juli 2013

De onderzoeksvragen werden in overleg met vertegenwoordigers van het kabinet en van het VAPH geformuleerd. Vooreerst wilden we een zicht krijgen op de DOP’s en hun werking. Daarnaast waren de inhoud en de kwaliteit van de ondersteuningsplannen voorwerp van onderzoek. Ten derde wilden we nagaan of er meer inclusieve ondersteuning gerealiseerd werd. De laatste doelstelling was nagaan of de ondersteuning door een DOP ook geleid heeft tot een verruiming of activering van het netwerk. Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, werd gebruik gemaakt van verschillende methoden: (1) een documentanalyse, aangevuld met een gesprek met de verantwoordelijken van de DOP’s; (2) analyse van anonieme registratiegegevens bijgehouden door de DOP’s en verkregen via het VAPH; (3) drie focusgroepen waarop telkens medewerkers van twee DOP’s uitgenodigd werden; (4) een inhoudelijke en kwalitatieve analyse van 53 ondersteuningsplannen en (5) een gestructureerd interview van 16 DOP-cliënten.