Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget

oktober 2018

De centrale doelstelling van dit onderzoek is een monitoring en eerste evaluatie van de gefaseerde invoering van het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap. De focus ligt op (1) het profiel van de rechthebbenden, (2) de inzet en combinatie met ondersteuning en tegemoetkomingen en (3) de effecten van het basisondersteuningsbudget.

In het onderzoek worden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden gecombineerd. Er werden twee websurveys afgenomen bij rechthebbenden uit alle initiële implementatiefasen en gesprekken gevoerd met rechthebbenden, stakeholders uit het beleid, de praktijk en de welzijnssector en academische experts.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het basisondersteuningsbudget een initiatief is waarvan de noodzaak blijkt. Het vormt effectief een meerwaarde voor de personen die er recht op hebben. Naast de primaire doelstelling van het voorzien in lichte ondersteuningsnoden komt een verbeterde kwaliteit van leven duidelijk naar voor als positief effect. De vrije besteedbaarheid zet aan tot een breed en creatief bestedingspatroon.

Vanuit het onderzoek worden eveneens een aantal uitdagingen geformuleerd voor de toekomst. Zo zijn heldere en herkenbare toekenningscriteria belangrijk voor de selectie van bijkomende doelgroepen en is communicatie en informatieverspreiding een blijvend aandachtspunt. De studie brengt ook de noodzaak van flankerend beleid (o.a. armoedebestrijding, vervoer, huisvesting, onderwijs) mee onder de aandacht.