Evaluatieonderzoek rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): HoGent

februari 2019

Timing

2016 - 2017

Promotors

 • Prof. Dr. Claudia Claes, HoGent
 • Prof. Dr. Stijn Vandevelde, UGent

Onderzoeker

Elke Cole, HoGent

Onderzoeksdoelstellingen

Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de werking en effecten van, en nood aan rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Met betrekking tot de werking van RTH wil het VAPH voornamelijk zicht krijgen op:

 • de aanbieders van RTH
 • de besteding van de RTH-middelen
 • de bereikte doelgroep
 • de verschillen in besteding (zowel in frequentie als in aard van de ondersteuning) naargelang de bereikte doelgroep
 • de werking van outreach
 • de soort begeleiding/ondersteuning bij de ondersteuningsfunctie ‘begeleiding’
 • de eventuele verschillen tussen RTH (in zijn ambulante en mobiele functies) en thuisbegeleiding

Met betrekking tot de effecten van RTH wil het VAPH voornamelijk zicht krijgen op:

 • de doelmatigheid van RTH
 • het effect op beleving en QOL van het cliëntsysteem
 • de verwachte doorstroom/verschuivingen van RTH naar n-RTH en omgekeerd
 • de invloed van RTH (zeker outreachfunctie) op vermaatschappelijking van de zorg
 • de financiële bijdrage van de cliënt

Met betrekking tot de nood aan RTH wil het VAPH voornamelijk zicht krijgen op:

 • de eventuele tekorten
 • de nood aan RTH (behoeftenonderzoek)
 • hoe laagdrempelig RTH en persoonsvolgende financieren binnen de gekende begrensde macrobudgettaire context verzoenbaar zijn
 • of een mogelijk gebrek aan capaciteit van RTH gevolgen heeft voor het aantal vragen n-RTH

Voor het beantwoorden van de verschillende onderzoeksvragen werd gebruikgemaakt van een mixed-methods-benadering, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden werden ingezet. In het onderzoek werden zowel personen met een handicap en hun context als voorzieningen die RTH aanbieden betrokken gezien het belang om de verschillende betrokken actoren een ‘stem’ te geven. Quality of Life werd als richtinggevend kader in het onderzoek gebruikt.