Gesplitste resultatenrekening per activiteitencentrum voor een vereenvoudigde boekhouding

18/10/2019
Documenttype: 
Infonota

De voorzieningen die niet opgelijst staan in het MB van 8 juli 2018, leggen een financiële verantwoording af door de opmaak van een jaarlijks financieel verslag waarbij er per acitiviteitencentrum een staat van vermogen (1) en een staat van ontvangsten en uitgaven, opsplitst per activititeitencentrum wordt opgemaakt.