Infonota - INF/21/116 COVID 19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor schoolopvang update 1

23/12/2021
Documenttype: 
Infonota

U werd reeds ingelicht dat de Vlaamse Regering een reeks van budgettaire ondersteuningsmaatregelen nam voor multifunctionele centra die mee moeten voorzien in noodopvang. Deze update verduidelijkt dat deze ondersteuningsmaatregelen enkel van toepassing zijn voor kinderen die schoollopen in het kleuter- en lager onderwijs.