Rapport evaluatie DIO-pilootproject

januari 2013

In het eerste hoofdstuk beschrijven we wat de diensten inclusieve ondersteuning inhouden. We hebben vooral aandacht voor de verschilpunten met de ondersteuningsvormen beschermd wonen en geïntegreerd wonen. Het tweede hoofdstuk geeft weer hoe DIO kadert in het perspectiefplan 2020 van de minister van welzijn, volksgezondheid en gezin. Het derde hoofdstuk beschrijft de samenstelling van de onderzoekgroep. Het vierde hoofdstuk behandelt de analyse van de ondersteuningsplannen en de dienstverleningsovereenkomsten. De relatie tussen een vraagverduidelijking en de opstelling van een ondersteuningsplan staan hier centraal. In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de huisvesting van de DIO-cliënt. Hoofdstuk zes somt sociale voordelen op die verband houden met domiciliëring van de cliënt en/of diens familiale netwerk. Ter duiding wordt een overzicht gegeven van de beschermde statuten van de cliënten binnen DIO. Het zevende hoofdstuk houdt de nieuwe werkwijze met personeelspunten tegen het licht. Hoofdstuk acht analyseert de tijdsregistratie van de cliënten op de belangrijkste punten. In hoofdstuk negen buigen we ons over de dagbesteding van de DIO-cliënten. Hoofdstuk tien tot slot formuleert enkele beleidsaanbevelingen.