Documenten en formulieren

Resultaten

06/5/2019

De vraag naar de ontwikkeling van een monitoringssysteem dat toelaat om op grote schaal longitudinale data te verzamelen over de relatie tussen PVF en kwaliteit van bestaan, of ‘quality of life’ (QOL), is een vraag naar evidence-based policy (beleid met wetenschappelijke onderbouwing).

In een vooronderzoek, getiteld “Het ontwikkelen van een theoretisch model over de relatie tussen persoonsvolgende financiering en kwaliteit van leven”, werd een coherent theoretisch model ontwikkeld dat toelaat de complexe relatie tussen PVF en kwaliteit van bestaan te duiden. Dit vooronderzoek schetste een raamwerk dat de hypothetische relaties tussen PVF en kwaliteit van bestaan expliciteerde met bijhorende indicatoren. Het onderzoek legde bloot dat bestaande indicatoren het geschetste raamwerk slechts gedeeltelijk kunnen invullen.

De nieuwe studie is een verdere fase in de uitwerking van een monitoringssysteem dat toelaat de relatie tussen PVF en kwaliteit van bestaan op te volgen en te evalueren a.d.h.v. longitudinale dataverzameling.

2019

De onderzoeksopdracht bestaat uit de ontwikkeling van een (self-assessment) tool waarmee personen met een handicap concreet aan de slag kunnen gaan om een proces van vraagverheldering te doorlopen. De tool dient een instrument te zijn wat zowel digitaal als op papier zelfstandig ingevuld kan worden.

februari 2019

Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de werking en effecten van, en nood aan rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

2017

Het VAPH wenst een zorgzwaarte-instrument te ontwikkelen om voor minderjarigen met een beperking de grootte van een toe te wijzen persoonsvolgend budget te bepalen. Men paste daartoe het zorgzwaarte-instrument voor  meerderjarigen met een beperking aan. Een adviserende expertengroep definieerde voor de drie parameters van het zorgzwaarte-instrument verschillende categorieën: 11 gradaties van nood aan begeleidingsintensiteit (B), 14 gradaties van nood aan permanentie overdag (P) en 10 gradaties van nood aan permanentie ’s nachts (N). De parameterwaarden werden door de expertengroep geconsolideerd. Ze geven een inschatting van de totale ondersteuningsnood van het kind of de jongere met een beperking, ongeacht door wie deze geleverd wordt.