Documenten en formulieren

Resultaten

2017

Het VAPH wenst een zorgzwaarte-instrument te ontwikkelen om voor minderjarigen met een beperking de grootte van een toe te wijzen persoonsvolgend budget te bepalen. Men paste daartoe het zorgzwaarte-instrument voor  meerderjarigen met een beperking aan. Een adviserende expertengroep definieerde voor de drie parameters van het zorgzwaarte-instrument verschillende categorieën: 11 gradaties van nood aan begeleidingsintensiteit (B), 14 gradaties van nood aan permanentie overdag (P) en 10 gradaties van nood aan permanentie ’s nachts (N). De parameterwaarden werden door de expertengroep geconsolideerd. Ze geven een inschatting van de totale ondersteuningsnood van het kind of de jongere met een beperking, ongeacht door wie deze geleverd wordt.

2017

Persoonsvolgende financiering wil positief bijdragen aan de Quality of life (QOL), van personen met een handicap in Vlaanderen. De doelstelling van dit voorbereidende onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een beleidsinstrument om monitoring en evaluatie van het PVF-beleid in de toekomst mogelijk te maken.

Het onderzoek beoogt de ontwikkeling van een theoretisch model dat de relatie tussen PVF en QOL duidt,  het opstellen van een lijst met indicatoren en de ontwikkeling van een matrix die de relatie tussen PVF en QOL operationaliseert.

augustus 2015

Syntheserapport van het van het onderzoek over het zorgzwaarte-instrument (ZZI) waarin alle ondernomen stappen naar de ontwikkeling en het op punt stellen van het ZZI worden overlopen

december 2013

Evaluatie van de opstart van de multifunctionele centra (MFC’s) met als doel bevorderende en belemmerende factoren, evenals kansen en knelpunten te identificeren en handvaten aan te reiken voor een optimale verdere uitrol van de MFC-werking binnen de zorg voor personen met een handicap