Documenten en formulieren

Resultaten

juni 2020

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om bij het VAPH geregistreerd te worden als ouderinitiatief, conform het ministerieel besluit van 19 december 2018 tot regeling van de ondersteuning die wordt geboden door ouderinitiatieven in het kader van de persoonsvolgende financiering.

juni 2020

Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in tot erkenning van uw dienst als multidisciplinair team (MDT). U kunt de basiserkenning aanvragen en de extra erkenning als gespecialiseerd MDT in het kader van individuele materiële bijstand (IMB).

juni 2020

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH gegevens over uw opleiding in het gewoon onderwijs in het kader van de aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van vervoer naar een onderwijsinstelling, of in de kosten van verblijf op een internaat of een studentenkamer.

juni 2020

Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen of voor een recht op tolkuren van een tolk voor doven en slechthorenden. U kunt het formulier ook invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster.

10/6/2020

Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen, dan kunt u met dit formulier zonder tussenkomst van een multidisciplinair team een aanvraag indienen voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen.

09/3/2020

Dit formulier is een onderdeel van het aanvraagdossier om bij het VAPH geregistreerd te worden als
groenezorginitiatief en wordt ingevuld door de verzekeringsmaatschappij.

18/2/2020

Met dit formulier kan een ODB-unit een gemotiveerde aanvraag doen om een persoon langer in de unit te laten verblijven dan de voorziene termijn, conform art. 4, 3e lid  van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 over de erkenning en de subsidiëring van de observatie-, diagnose- en behandelingsunits.

februari 2020

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens om uw persoonsvolgend budget volledig of gedeeltelijk te starten met besteding in cash.

februari 2020

Met dit formulier bezorgt u, in het kader van de wettelijke subrogatie, de gegevens van een schadegeval aan het VAPH. Het formulier heet voluit 'Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie' maar wordt soms afgekort tot 'Vragenlijst wettelijke subrogatie'.