Documenten en formulieren

Resultaten

15/7/2021

Testen op COVID-19 is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten in de VAPH-sector.

13/7/2021

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist dat alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij zullen gevaccineerd kunnen worden met het Pfizer-vaccin. Deze infonota beschrijft de te volgen procedure en vervangt infonota INF/21/69.

08/7/2021

In het kader van de onderhandelingen VIA 6 werd in extra personeel voorzien voor de MFC’s. We delen hierbij de algemene principes mee. De individuele resultaten van de verdeling zullen per mail aan het MFC bezorgd worden.

07/7/2021

Voor de voorzieningen wijzigt vanaf 5 augustus 2021 de wijze van inloggen voor de VAPH applicaties ISIS (personeel), GIR (registratie prestaties en gebruikers) en HERA (erkenningen). U wordt op de hoogte gebracht van de concrete stappen die u dient te zetten om in te loggen.

07/7/2021

Het Ministerieel Besluit over bijkomende variabele prestaties voor de COVID-periode 2020 werd ondertekend op 30 juni. Bij het berekenen van het subsidiedossier 2020 zal automatisch met deze gegevens rekening worden gehouden.

05/7/2021

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om na de 16- en 17-jarigen, ook aan 12- tot 15-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Taskforce Vaccinatie. 

BELANGRIJK: In tegenstelling tot bij de 16- en 17- jarigen, komen bij de 12- tot 15-jarigen momenteel enkel de jongeren die behoren tot een risicogroep in aanmerking voor vaccinatie. De jongeren zullen gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin, dat voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen met een onderliggende aandoening de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) kreeg. Voorzieningen zullen de mogelijkheid krijgen om jongeren met een risicoprofiel collectief te vaccineren

29/6/2021

Testen op COVID-19 is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten in de VAPH-sector.

24/6/2021

Vanaf 1 juli 2021 kunnen verdere versoepelingen doorgevoerd worden binnen de VAPH-sector.  De versoepelingen leiden ertoe dat een min of meer normale werking mogelijk wordt mits er aandacht voor preventieve en hygiënische maatregelen.

24/6/2021

Iedere vergunde zorgaanbieder diende begin 2020 een beleidsplan in bij het VAPH in opvolging van de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2016 inzake het vergunnen van vergunde zorgaanbieders. Het VAPH screende die beleidsplannen om te toetsen of ze voldoen aan de in het besluit gestelde voorwaarden. Elke vergunde zorgaanbieder zal later nog een individueel schrijven ontvangen met een terugkoppeling over het beleidsplan 2020. Zowel de werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers als het VAPH zijn er van overtuigd dat het beleidsplan een werkinstrument is dat minstens jaarlijks wordt geëvalueerd en besproken. De wijze waarop het toezicht daarop verloopt, wijzigen we met ingang van dit jaar. De infonota van eind oktober 2019 (INF/19/64) wordt opgeheven en vervangen door deze infonota.

23/6/2021

Naar aanleiding van het VIA6-akkoord zal er een aanpassing van de barema’s (PC319) gebeuren met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021. Om te vermijden dat voorzieningen deze baremastijging zelf moeten prefinancieren, worden de maandelijkse voorschotten aangepast.