Documenten en formulieren

Resultaten

07/11/2018

Het betreft enerzijds de structurele, jaarlijkse financiering via de basissubsidiëring en de ledensubsidiëring op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015. Anderzijds betreft het de subsidiëring gratis bijstand voor de periode van 2017 tm/ 2019 op basis van de Mozaïekwetgeving.

19/10/2018

Multidisciplinaire teams hebben toegang tot het digitaal loket mijnvaph.be. We bieden u in deze infonota een overzicht van de mogelijkheden van het digitale loket en maken u wegwijs in het gebruik ervan.

10/10/2018

Op 14 juni 2018 werd de infonota verspreid over de aanpassing regelgeving RTH i.f.v. kortverblijf en minimumerkenning RTH van 35 punten. In deze infonota wordt een bijkomende toelichting gegeven over de bijkomende erkenning RTH in 2018 en 2019 i.f.v. kortverblijf.

24/9/2018

De Vlaamse Regering keurde via een mozaiëkbesluit wijzigingen aan diverse besluiten goed. In deze nota worden een overzicht van de wijzigingen gegeven.

17/9/2018

Door overschrijding van de spilindex worden de loonbarema's vanaf 1 oktober 2018 aangepast met 2%. Ook andere bedragen met betrekking tot de bijdragen worden geïndexeerd.

10/9/2018

Een update van de inhoud van de boekhoudkundige richtlijnen, het financieel verslag en het bijhorend toepassingsgebied ('zorgvormen'). Deze financiële verantwoordingsmaatregelen gaan in vanaf het boekjaar 2019.

30/8/2018

Vergunde zorgaanbieders kunnen personeelspunten uitwisselen met andere vergunde zorgaanbieders. Er kunnen zowel zorggebonden als organisatiegebonden punten worden uitgewisseld.