Documenten en formulieren

Resultaten

08/11/2017

Er worden een aantal aanpassingen aan de refertelijst ingevoerd. Die aanpassingen zullen gelden voor aanvragen die ingediend worden vanaf 1/12/2017. U vindt een overzicht van de aanpassingen in deze infonota. De aanpassingen worden opgedeeld volgens het domein waaronder ze zullen voorkomen in de refertelijst.

04/9/2017

Elke actieve zorgvraag op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) werd vertaald naar een persoonsvolgend budget. De beslissing tot toewijzing van het persoonsvolgend budget in kader van de tweede transitiefase van de CRZ treedt in voege op 1 oktober 2017.

03/8/2017

In deze infonota wordt de aandacht gevestigd op een belangrijke aanpassing in de infowijzer. Door de toevoeging van concrete richtlijnen bij de verschillende modules van het basisdossier wordt aan de multidisciplinaire teams (MDTís) een handvat geboden ter ondersteuning bij het invullen van het modulair basisdossier.

17/7/2017

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’.

16/6/2017

Deze infonota geeft het afspraken kader rond GES+ weer om een beter afgestemd aanbod te krijgen bij jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.