Documenten en formulieren

Resultaten

18/1/2022

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022. Alsook worden de bedragen die niet geïndexeerd worden meegegeven.

13/1/2022

Momenteel zijn de vaccinatiecentra in Vlaanderen zich aan het klaarmaken voor de vaccinatie van kinderen vanaf 5 tot 11 jaar tegen het SARS-CoV-2-virus. De uitnodigingen tot vaccinatie in een vaccinatiecentrum of kindervaccinatiepunt worden volop verstuurd naar de domicilie van de kinderen. Ook voor de kinderen die in uw voorziening worden ondersteund in verblijf of dagopvang dient de vaccinatie mogelijk te zijn.

13/1/2022

De infonota ‘Teststrategie en contacttracing COVID-19’ werd 9 december aangepast aan de meest recente beslissingen van de Taskforce COVID-19 Zorg. Deze update voegt een passage toe rond het gebruik van zelftesten bij een medewerker die werd geïdentificeerd als een hoogrisicocontact en zich hiervan niet kan afzonderen.

13/1/2022

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.

21/12/2021

Om ervoor te zorgen dat er geen weerslag is van de vierde CONID-19 golf op de subsidiëring, worden compenserende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Welzijnsvoorzieningen ontvangen ook een tussenkomst in kosten voor ventilatie en testen. Het VAPH blijft tijdens de sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar beperkt bereikbaar.

15/12/2021

In INF/21/112 brachten we u al op de hoogte van maatregelen om de consequenties van het opschorten van de lessen in de kleuteronderwijs en het lager onderwijs te beperken. De Vlaamse Regering heeft ondertussen een reeks van budgettaire ondersteuningsmaatregelen genomen voor organisaties die mee moeten voorzien in noodopvang.