Documenten en formulieren

Resultaten

24/6/2021

Vanaf 1 juli 2021 kunnen verdere versoepelingen doorgevoerd worden binnen de VAPH-sector.  De versoepelingen leiden ertoe dat een min of meer normale werking mogelijk wordt mits er aandacht voor preventieve en hygiënische maatregelen.

15/6/2021

De onderhandelingen VIA 6 tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering hebben geresulteerd in een aanzienlijk middelenpakket voor extra personeel binnen de sector voor personen met een handicap, en voor een verbetering van de verloning. Via deze infonota wordt gevraagd om gegevens aan te leveren over de gebruikers in 2019, ten einde de sociale partners in staat te stellen een verdeling van de middelen over de MFC’s te doen volgens het protocol dat ze hiervoor afgesproken hebben.

10/6/2021

Door de aanhoudende COVID-19-pandemie keurde de Vlaamse Regering eind december 2020 een besluit goed met een aantal maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap verder te zetten in periodes van opflakkering van COVID-19. Die maatregelen werden in april 2021 verlengd tot en met 30 juni 2021. 

Het besluit van de Vlaamse Regering bepaalt eveneens de mogelijkheden van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om te voorzien in compensaties voor gederfde woonkosten bij vergunde zorgaanbieders en om aanpassingen te doen aan outputgerelateerde subsidiëring van een aantal diensten en organisaties. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 werd dat reeds geregeld. Op 7 juni 2021 werd bijkomend een ministerieel besluit goedgekeurd die die zaken regelt voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

03/6/2021

In het kader van de bescherming van persoonsgegevens wil het VAPH nog eens uitdrukkelijk wijzen op de reglementaire verantwoordelijkheden van de organisaties die ten aanzien van het VAPH gebruik maken van het rijksregisternummer.  Hierbij worden twee modellen van verbintenissen opgelegd.

27/5/2021

Sinds 1 november 2020 werd ten gevolge van een algemeen wijde verspreiding van COVID-19 in Vlaanderen in de sector voor personen met een handicap overgestapt naar situatie 3 van de kaderrichtlijnen. Sindsdien bleef de situatie ernstig en de besmettingscijfers hoog. De vaccinatiecampagne in combinatie met de algemeen geldende maatregelen zorgen sinds enkele weken voor een daling in de besmettingscijfers. Naar aanleiding van de verdere versoepelingen in de maatschappij kan ook binnen de sector voor personen met een handicap vanaf woensdag 9 juni 2021 overgestapt worden naar de richtlijnen zoals geformuleerd in situatie 1, op voorwaarde dat het Overlegcomité de vooropgestelde versoepelingen op zijn vergadering van 4 juni herbevestigt.

26/5/2021

Het indienen van de COVID-19-kosten om in aanmerking te komen voor de 1% of 2% extra subsidie wordt losgekoppeld van het indienen van het afrekeningsdossier 2020. Wegens onduidelijkheid over mogelijke bijkomende subsidie vanuit VIPA kunnen het VAPH en de zorgaanbieders de kosten die door het VAPH nog vergoed kunnen worden, nog niet bepalen.

26/5/2021

Als multifunctioneel centrum (MFC) biedt u soms ook ondersteuning aan budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Zij kunnen bij het MFC gebruik maken van dagopvang of kortverblijf, of een beroep doen op assistenten in de thuissituatie die door het MFC ter beschikking worden gesteld. Het VAPH stelt vast dat het niet voor alle MFC’s duidelijk is hoe dat in zijn werk gaat. Met deze infonota willen we dat verduidelijken. We lichten achtereenvolgens toe wat er kan betaald worden met het PAB, waarmee het PAB gecombineerd kan worden en waarmee het PAB niet gecombineerd kan worden. We benadrukken daarbij specifiek de rol van het MFC.