Documenten en formulieren

Resultaten

september 2017

In dit formulier noteert u de hoogte, breedte en diepte van de rolstoel met de rolstoelgebruiker erin. Die maatgegevens moeten gekend zijn om een rolstoelgebruiker te vervoeren in de juiste aangepaste auto.

september 2017

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

september 2017

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

03/8/2017

In deze infonota wordt de aandacht gevestigd op een belangrijke aanpassing in de infowijzer. Door de toevoeging van concrete richtlijnen bij de verschillende modules van het basisdossier wordt aan de multidisciplinaire teams (MDTís) een handvat geboden ter ondersteuning bij het invullen van het modulair basisdossier.

17/7/2017

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’.

14/7/2017

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap.

01/7/2017

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers (1 juli 2017)

01/7/2017

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de verplaatsingskosten die u voor de uitvoering van de expertiseopdracht hebt gemaakt: aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten (kosten gemaakt vanaf 1 juli 2017).

27/6/2017

Advies van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 27-06-2017 m.b.t. de conceptnota ‘Zorg- en ondersteuning op maat van alle gezinnen’.