Documenten en formulieren

Resultaten

25/6/2018

De wijziging in het BVR vergunnen verplicht vergunde zorgaanbieders om tegen eind 2019 te beschikken over een beleidsplan. De inhoud van het beleidsplan en de wijze waarop dat tot stand moet komen, vindt u in het besluit en de begeleidende infonota.

22/6/2018

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

21/6/2018

Ministerieel besluit van 21 juni 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers

19/6/2018

Ministerieel besluit houdende vaststelling van kwaliteitseisen voor bijstandsorganisaties

15/6/2018

Met deze infonota informeren wij u over de verkennnende bevraging in functie van de mogelijkheden van vergunde zorgaanbieders tot ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap. U kunt de vragenlijst beantwoorden via een invulformulier.

15/6/2018

Duiding van de modaliteiten van de uitzonderingsprocedure en technische handelingen.