Documenten en formulieren

Resultaten

24/6/2021

Iedere vergunde zorgaanbieder diende begin 2020 een beleidsplan in bij het VAPH in opvolging van de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2016 inzake het vergunnen van vergunde zorgaanbieders. Het VAPH screende die beleidsplannen om te toetsen of ze voldoen aan de in het besluit gestelde voorwaarden. Elke vergunde zorgaanbieder zal later nog een individueel schrijven ontvangen met een terugkoppeling over het beleidsplan 2020. Zowel de werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers als het VAPH zijn er van overtuigd dat het beleidsplan een werkinstrument is dat minstens jaarlijks wordt geëvalueerd en besproken. De wijze waarop het toezicht daarop verloopt, wijzigen we met ingang van dit jaar. De infonota van eind oktober 2019 (INF/19/64) wordt opgeheven en vervangen door deze infonota.

23/6/2021

Naar aanleiding van het VIA6-akkoord zal er een aanpassing van de barema’s (PC319) gebeuren met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021. Om te vermijden dat voorzieningen deze baremastijging zelf moeten prefinancieren, worden de maandelijkse voorschotten aangepast.

juni 2021

Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het VAPH welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.