Extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

De maatregelen die genomen zijn om de corona-pandemie tegen te gaan, bemoeilijken in veel gevallen het bieden van zorg en ondersteuning.  

Het verderzetten van ondersteuning voor gebruikers van zorg en ondersteuning en hun mantelzorgers is absoluut noodzakelijk, zelfs in deze zeer moeilijke omstandigheden. Om dat mogelijk te maken, verlengt de Vlaamse Regering de bijkomende ondersteunende maatregelen en financiële compensaties tot 30 juni 2021.

De eerste COVID-19-golf in het voorjaar van 2020 heeft ons heel wat inzichten en ervaringen opgeleverd. De besprekingen in de corona-commissie van het Vlaams parlement maakten duidelijk wat goed liep en wat we in een volgende golf absoluut moesten vermijden. We houden nu steeds het volgende voor ogen:

  • Gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen en houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget mogen niet zomaar zonder zorg en ondersteuning vallen.
  • De gezondheid en het psychosociaal welzijn van gebruikers, mantelzorgers en personeel zijn beide even belangrijk.
  • We nemen maatregelen op maat van de concrete situatie en vermijden zoveel als mogelijk maatregelen die meteen voor de hele sector van toepassing zouden zijn.

Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarin volgende maatregelen worden genomen:

  • Ook in 2021 wordt aan houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget de mogelijkheid geboden om hun jaarbudget te overschrijden om de extra zorgkosten in het kader van corona te vergoeden.
  • Er worden extra financiële middelen voorzien voor zorgaanbieders die extra kosten maken om het corona-virus in hun voorziening te bestrijden en tegelijk toch de nodige ondersteuning te blijven bieden.
  • Er wordt duidelijk bepaald wat de rechten en plichten van de diensten en voorzieningen en van de gebruikers zijn wanneer de individuele dienstverleningsovereenkomst tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden.

Het VAPH vraagt de collectieve overlegorganen (de gebruikersraden) binnen de voorzieningen om de gebruikers en de directie van de diensten en voorzieningen zoveel als mogelijk bij te staan in deze crisisperiode. We vragen hen om:

  • de situatie in de voorziening en de maatregelen die genomen worden, nauwgezet op te volgen;
  • er mee voor te zorgen dat alle gebruikers van de voorziening en hun gezinsleden tijdig en correct geïnformeerd worden;
  • mee de impact voor gebruikers (individueel en als groep) in te schatten en te anticiperen op extra ondersteuning die nodig kan zijn;
  • mee te helpen zoeken naar alternatieve ondersteuningsvormen waar het reguliere ondersteuningsaanbod tijdelijk moet worden stopgezet of afgebouwd.

Zij kunnen zich daarin laten bijstaan door de twee door het VAPH erkende gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen, FOVIG en Gezin & Handicap.

Opdat de collectieve overlegorganen ook zelf altijd over de meest actuele informatie zouden beschikken, worden infonota’s van het VAPH voortaan ook rechtstreeks bezorgd aan de voorzitters van het collectief overleg.

Documenten en formulieren

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders en PAB- en PVB-budgethouders - 30 april