Extra maatregelen om de zorg en ondersteuning tijdens de coronaperiode verder te kunnen zetten

Mogelijkheid om het jaarbudget PAB en PVB te overschrijden

Tot 25,5% budgetoverschrijding mogelijk

Ook in 2021 wordt een compensatie voorzien wanneer het jaarbudget 2021 ontoereikend is om de extra gemaakte kosten in het kader van COVID-19 te betalen, op voorwaarde dat er een COVID-19-overeenkomst geregistreerd is.

In 2021 is de maximale overschrijding 25,5 % van het jaarbudget.

Verlenging einddatum periode COVID-19

De einddatum van de COVID-19-periode wordt verlengd tot 30 juni 2021. 

Dat betekent het volgende voor houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget:

 • COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 vallen.
 • Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, met vermelding van ‘COVID-19’, zoals altijd worden ingediend tot 1 april 2022 (voor budgetjaar 2021).

Met de extra middelen kunnen ze volgende kosten vergoeden:

 • kosten die gemaakt worden in het kader van een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder voor het bieden van ondersteuning in een een-op-een- relatie (enkel voor praktische hulp)
 • kosten die gemaakt worden in het kader van overeenkomsten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie met de persoon met een handicap bij niet vergunde zorgaanbieders (persoonlijke assistenten, vrijwilligers, thuiszorg, …)
 • kosten die gemaakt worden in het kader van een overeenkomst met een bijstandsorganisatie voor intensieve bijstand
 • kosten die gemaakt worden in het kader van een overeenkomst met een ouderinitiatief
 • kosten die gemaakt worden in het kader van een overeenkomst met een groenezorginitiatief

Wat met lopende overeenkomsten? Hoe registreert u nieuwe overeenkomsten en gemaakte kosten COVID-19 voor 2021?

Als u een overeenkomst gesloten hebt in het kader van COVID-19 voor onbepaalde duur, dan kunnen de overeenkomsten gewoon verder blijven lopen.

Nieuwe overeenkomsten die u sloot in het kader van COVID-19 kunt u registreren bij het VAPH via het e-loket mijnvaph.beopent dialoogvenster, via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash. In de taakomschrijving noteert u COVID-19. 

Vanaf 1 januari 2021 kunt u bij de registratie van kosten het type 'COVID-19' selecteren via mijnvaph.be. 

Als u de kosten indient via een papieren kostenstaat, dan vragen wij u om duidelijk te vermelden dat het over COVID-19-kosten gaat en ‘COVID-19’ als referentie van de kostenstaat te noteren.

Enkele concreet uitgewerkte situaties

Hieronder vindt u een aantal concreet uitgewerkte situaties. Als uw situatie anders is of als u vragen heeft, neem dan contact op met het VAPH Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00, van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de maanden juli en augustus tot 16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt. U kunt het team Budgetbesteding ook bereiken via budgetbesteding@vaph.be

Ik heb een PVB en besteed mijn budget volledig in voucher. Tijdens de COVID-19-periode ben ik thuis of wordt mijn individuele dienstverleningsovereenkomst nog niet opnieuw volledig uitgevoerd en ik heb nu extra kosten. Wat moet ik doen?

Als u uw PVB volledig besteedt in voucher en nu ondersteuning thuis georganiseerd hebt in uw thuissituatie en daarvoor overeenkomsten hebt gesloten, kunt u onderstaande stappen zetten:

U bezorgt ons de gegevens van uw rekeningnummer via het formulier 'Gegevens van het rekeningnummer voor de financiële compensatie in het kader van COVID-19'. U kunt dat formulier ook opladen via mijnvaph.be.

Via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’ bezorgt u ons de gegevens van uw cashovereenkomst. De verschillende overeenkomsten die toegelaten zijn, vindt u in de bestedingsregels voor persoonsvolgende budgetten.
In het kader van COVID-19 worden alleen overeenkomsten aanvaard waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie met de persoon met een handicap.
U vermeldt daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving.
U bezorgt het formulier via mail of post of u laadt het op via mijnvaph.be / documenten.

Na goedkeuring van de overeenkomst dient u uw kosten in via mijnvaph.be of bezorgt u een overzicht van uw facturen aan het VAPH via het formulier ‘Kostenstaat voor het persoonsvolgend budget’.

U betaalt uw zorgaanbieders via uw rekening.

Het VAPH betaalt uw kosten terug via uw rekening, tot maximaal 25,5 % van uw jaarbudget (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) als uw budget ontoereikend is, en dat enkel en alleen voor de kosten die betrekking hebben op de overeenkomsten in het kader van extra ondersteuning tijdens de COVID-19-periode.

U houdt uw overeenkomsten, facturen, rekeninguittreksels of bewijsstukken bij voor een eventuele controle van het VAPH.

Alleen op basis van geregistreerde overeenkomsten en ingediende kosten, die betrekking hebben op de periode van 14 maart tot en met 30 juni 2021 en met vermelding COVID-19, zullen wij een budgetverhoging toelaten. 

Ter herinnering: U mag uw budget alleen overschrijden voor COVID-19--gerelateerde kosten, dus kosten die voortvloeien uit COVID-19-overeenkomsten. Het VAPH zal daarom nagaan of een overschrijding van het normale jaarbudget wel degelijk te wijten is aan kosten wegens COVID-19. Als dat niet het geval is, zullen de uitbetalingen van de budgetoverschrijding teruggevorderd worden.

Als het registreren van cashovereenkomsten nieuw voor u is, dan kunt u terecht bij een bijstandsorganisatie om u daarbij te helpen. De kosten voor de ondersteuning van de bijstandsorganisatie kunt u betalen met uw budget. 

De contactgegevens van de bijstandsorganisaties vindt u in de adressenlijst.

Ik heb een PAB of een PVB dat ik in cash besteed. Tijdens de COVID-19-periode heb ik extra overeenkomsten gesloten. Wat moet ik doen?

Elke overeenkomst die u sluit met een zorgaanbieder, moet u aan het VAPH meedelen. Dat doet u door de overeenkomst te registreren bij het VAPH. Registreer uw extra overeenkomsten en vermeld daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving.

In het kader van de maatregelen COVID-19 kunnen cashovereenkomsten worden afgesloten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-eenrelatie met de persoon met een handicap.

Zo zijn onder andere onderstaande overeenkomsten toegelaten:

 • een overeenkomst voor het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen met een handicap die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren, zoals voorzien in artikel 7, 2°, van het besluit  van 24 juni 2016 over de besteding van persoonsvolgende budgetten. Bijvoorbeeld een overeenkomst met een dienst zoals thuiszorg, een overeenkomst met een individuele begeleider, een overeenkomst met een bijstandsorganisatie voor intensieve bijstand, een overeenkomst voor alternatieve vervoersoplossingen, enz.
 • een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder voor het bieden van zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie (enkel voor praktische hulp) 
 • een overeenkomst met een ouderinitiatief
 • een overeenkomst met een groenezorginitiatief

Als er wijzigingen zijn aan bestaande overeenkomsten (bv. als het uurrooster van uw individuele begeleider of persoonlijke assistent wijzigt) door COVID-19, dan moet u voor die extra gepresteerde uren een nieuwe overeenkomst registreren of bezorgen aan het VAPH. U vermeldt in de taakomschrijving dat het een aanpassing is van de overeenkomst in het kader van COVID-19.

Nieuwe overeenkomsten die u sloot in het kader van COVID-19 kunt u registreren bij het VAPH via het e-loket mijnvaph.be, via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash. In de taakomschrijving noteert u COVID-19. 

Vanaf 1 januari 2021 kunt u bij de registratie van kosten het type 'COVID-19' selecteren via mijnvaph.be

Als u de kosten indient via een papieren kostenstaat, dan vragen wij u om duidelijk te vermelden dat het over COVID-kosten gaat en ‘COVID-19’ als referentie van de kostenstaat te noteren.

Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, met vermelding van ‘COVID-19’, zoals altijd worden ingediend tot 1 april 2022 (voor budgetjaar 2021).

Ik heb een PVB en besteed mijn budget gedeeltelijk in cash en voucher. Tijdens de COVID-19-periode ga ik extra besteden in cash. Wat moet ik doen?

De individuele dienstverleningsovereenkomst die de inzet van uw voucher regelt, blijft gewoon doorlopen, ook als u geen feitelijke ondersteuning krijgt van de vergunde zorgaanbieder tijdens de COVID-19-periode.

U registreert uw extra overeenkomsten en u vermeldt daarbij dat het een overeenkomst is die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving. 

Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Wij vergoeden de extra kosten tot maximaal 25,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget.

Ik heb in 2020 al extra overeenkomsten gesloten in het kader COVID-19 en wil in 2021 gebruikmaken van de 25,5 % budgetoverschrijding. Wat moet ik doen?

Het totaalbedrag van uw jaarbudget voor 2021 zal verhoogd worden met maximum 25,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten). De verhoging zal in het PAB- of PVB-overzicht in mijnvaph.be zichtbaar zijn. Is uw COVID-19-overeenkomst nog lopende? Dan hoeft u niets te doen.

Is uw COVID-19-overeenkomst vervallen? Dan moet u een nieuwe COVID-19-overeenkomst voor 2021 registreren. U vermeldt daarbij in de taakomschrijving dat het om een extra overeenkomst gaat die u sloot in het kader van COVID-19.

Als u COVID-19-kosten voor het budgetjaar 2021 registreert via mijnvaph.be, dan selecteert u als type kost ‘COVID-19’. Gebruikt u het kostenstaatformulier, dan noteert u bij de referentie ‘COVID-19’.

Voor registratie van COVID-19-kosten voor het budgetjaar 2020 in mijnvaph.be kan dit aparte type kosten ‘COVID-19’ niet geselecteerd worden als u uw kosten indient via mijnvaph.be. U moet een van de gewone types kosten selecteren.

Ik heb een PAB of een PVB dat ik in cash besteed. In 2021 heb ik voor de eerste maal overeenkomsten gesloten in het kader COVID-19. Wat moet ik doen?

Elke overeenkomst die u sluit met een zorgaanbieder, moet u aan het VAPH meedelen. Dat doet u door de overeenkomst te registreren bij het VAPH. Vermeld bij de registratie van uw extra overeenkomst dat het om een overeenkomst gaat die u sloot in het kader van COVID-19. U kunt dat noteren bij de taakomschrijving.

In het kader van COVID-19 worden alleen overeenkomsten aanvaard waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen met een handicap die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren.

Als er wijzigingen zijn aan bestaande overeenkomsten (bv. als het uurrooster van uw individuele begeleider of persoonlijke assistent wijzigt) door COVID-19, dan moet u voor die extra gepresteerde uren een nieuwe overeenkomst registreren bij het VAPH. U vermeldt in de taakomschrijving dat het gaat om een aanpassing van de overeenkomst in het kader van COVID-19.

U kunt uw overeenkomsten registreren via mijnvaph.be of door het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’ of ’Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget’ aan het VAPH te bezorgen via e-mail aan budgetbesteding@vaph.be of via de post.

Na goedkeuring van de overeenkomst kunt u kosten registreren in het kader van de overeenkomst. Als u de COVID-19-kosten registreert via mijnvaph.be, dan selecteert u als type kost ‘COVID-19’. Gebruikt u het kostenstaatformulier, dan noteert u bij de referentie ‘COVID-19’.

Het VAPH vergoedt de extra kosten tot 25,5 % (voor het persoonsvolgend budget is dat inclusief beheerskosten) boven uw jaarbudget. Het totaalbedrag van uw jaarbudget voor 2021 zal verhoogd worden met maximum 25,5 %.De verhoging zal in het PAB- of PVB-overzicht in mijnvaph.be zichtbaar zijn, na goedkeuring van uw geregistreerde COVID-19-overeenkomst.

Documenten

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders en PAB- en PVB-budgethouders - 30 april

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen en aan budgethouders PAB en PVB - 14 januari 2021