Hoe wordt overmacht toegepast in deze situatie?

Het VAPH geeft een uitstel van 120 dagen boven op de normale termijn als een in de infonota vermelde termijn ‘geheel of gedeeltelijk samenvalt met de periode van civiele noodsituatie zoals bepaald door de Vlaamse Regering’. 

Deze periode van civiele noodsituatie werd door de Vlaamse regering voorlopig bepaald van 20 maart 2020  tot en met 17 juli 2020. Deze termijn kan nog verlengd worden door de Vlaamse Regering.  Omdat het VAPH al op 13 maart 2020 communiceerde over moeilijkheden ingevolge de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, hanteert het VAPH voor toepassing hiervan de periode vanaf 13 maart 2020. 

De termijnen die in de infonota vermeld worden, zijn voor:

  • correctie ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) (onvolledig/onvoldoende) bij vragen persoonsvolgend budget (PVB)  
  • indienen modules multidisciplinair verslag (MDV) bij vragen persoonsvolgend budget (PVB), hulpmiddelen en vervoers- en verblijfskosten in het gewone onderwijs
  • vervolledigen aanvragen hulpmiddelen, tolken Vlaamse Gebarentaal en vervoers- en verblijfskosten in het gewone onderwijs (correct gehandtekend aanvraagformulier, attesten school ...)
  • indienen van facturen en betaalbewijzen, de geldigheidstermijn van goedgekeurde IMB-tegemoetkomingen

Dit uitstel van 120 dagen geldt automatisch en kan dus niet specifiek worden aangevraagd. Zoals in de infonota INF 20/119  vermeld wordt, kan overmacht niet worden gemotiveerd enkel verwijzend naar de maatregelen die door de federale overheid of het VAPH zijn uitgevaardigd ter bestrijding van COVID-19. De voorgestelde werkwijze uit de infonota INF 20/22 dd. 13 maart 2020 is al sinds de infonota INF 20/25 dd. 17 maart 2020 niet meer van toepassing. 

Het uitstel van 120 dagen geldt ook als u reeds eerder overmacht aanvroeg of u reeds eerder een verklaring voor het laattijdig vervolledigen van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indiende. Ook in dit geval wordt de aanvraag niet stopgezet maar krijgt u 120 dagen extra de tijd voor de vervollediging.

Als u bovendien meent dat u omwille van andere redenen (dan de beperkingen ingevolge de maatregelen ter bestrijding van COVID-19) er niet in zal slagen om de documenten tijdig in te dienen, kan u uiteraard bijkomend een aanvraag voor overmacht of een verklaring voor het laattijdig vervolledigen van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget indienen.  Dit onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde formaliteiten als voorheen.  Gelet op het uitstel van 120 dagen bovenop de normale indientermijn zal het VAPH het aanvraagformulier tot overmacht/de verklaring voor het laattijdig vervolledigen van de aanvraag voor een persoonsvolgend budget aanvaarden indien dit ontvangen wordt voor het verstrijken van de voorziene indientermijn van de aan te leveren documenten; dit is dus de oorspronkelijk voorziene termijn + de eventueel toegekende verlenging van 120 dagen indien van toepassing. Voor meer informatie over de standaard aanvraag overmacht/verklaring laattijdig indienen van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget, verwijzen we u graag naar de betreffende infonota’s op onze website. 

Mocht de termijn van 120 dagen afhankelijk van het verdere verloop van deze crisis bijgestuurd worden, dan laten we dat uiteraard ook zo snel mogelijk weten.

gepubliceerd op 15.05.2020