Ik heb al een goedkeuring voor een tegemoetkoming voor de aankoop van incontinentiemateriaal, maar het VAPH vroeg mij om een nieuw aanvraagformulier te bezorgen. Kan ik uitstel krijgen?

Als het VAPH u vroeg om een nieuw aanvraagformulier voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal te laten invullen door uw arts en te bezorgen, dan heeft u daarvoor normaal gezien tot 3 maanden na het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw eerdere tegemoetkomingen. 

Als u het attest binnen deze termijn bezorgt en als uw tegemoetkoming verlengd wordt, dan begint uw nieuwe tegemoetkoming waar uw vorige ophoudt. 

Als u het nieuwe aanvraagformulier niet tijdig aan het VAPH kunt bezorgen omwille van het risico op besmetting met of verspreiding van COVID-19, dan kunt u overmacht aanvragen bij het VAPH zodat uw forfait toch aansluitend kan blijven doorlopen. 

U kunt deze overmacht met als reden COVID-19 indienen via een schriftelijk aanvraag tot overmacht in de vorm die u verkiest (bv. via e-mail, per brief, door een pdf op te laden in mijnvaph.be). De belangrijkste aandachtspunten zijn:  

  • Vermeld in de aanvraag tot overmacht steeds duidelijk en volledig voor wie de overmacht gevraagd wordt. 
  • Motiveer goed  waarom de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 er in uw concrete situatie voor gezorgd hebben dat de verplichtingen (bv. een factuur voor een specifiek hulpmiddel indienen) niet konden nagekomen worden binnen de geldende termijn.

gepubliceerd op 06.01.2021