Ik heb een goedkeuring van het VAPH voor de aankoop van een hulpmiddel maar door de huidige maatregelen kan ik het niet aankopen. Welke gevolgen heeft dat?

Als de goedkeuring die u van het VAPH ontving geldig is tijdens de periode van de uitzonderlijke maatregelen (van 13 maart tot 17 juli), dan wordt de geldigheidsduur van uw goedkeuring automatisch verlengd met 120 dagen. Dat is ook het geval als uw goedkeuring maar geldig was gedurende een deel van de periode dat de uitzonderlijke maatregelen van toepassing waren.   

Als het VAPH een tegemoetkoming toekent voor de aankoop van een hulpmiddel, dan is die standaard twee jaar geldig. Goedkeuringen voor tegemoetkomingen binnen het domein wonen in de refertelijst zijn standaard vier jaar geldig. Als u een goedkeuring voor een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing kreeg van het VAPH en als die geldig was in de periode van de verstrengde maatregelen, dan kunt u overmacht aanvragen bij het VAPH.

U kunt deze overmacht met als reden COVID-19 indienen via een schriftelijk aanvraag tot overmacht in de vorm die u verkiest (bv. via e-mail, per brief, door een pdf op te laden in mijnvaph.be). De belangrijkste aandachtspunten zijn:  

  • Vermeld in de aanvraag tot overmacht steeds duidelijk en volledig voor wie de overmacht gevraagd wordt. 
  • Motiveer goed  waarom de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 er in uw concrete situatie voor gezorgd hebben dat de verplichtingen (bv. een factuur voor een specifiek hulpmiddel indienen) niet konden nagekomen worden binnen de geldende termijn. 

gepubliceerd op 06.01.2021