Gewaarschuwd worden

Geluid speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. We worden gewekt door het geluid van de wekker, we nemen de telefoon op als die rinkelt, we openen een deur als we de deurbel horen … Doven en slechthorenden kunnen die alledaagse geluidssignalen vaak niet horen zonder hulpmiddelen. Met een hoorapparaat of met een cochleair implantaat (CI) kunnen doven en slechthorenden geluidssignalen horen, maar soms onvoldoende duidelijk of zelfs helemaal niet:

Geluid speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. We worden gewekt door het geluid van de wekker, we nemen de telefoon op als die rinkelt, we openen een deur als we de deurbel horen … Doven en slechthorenden kunnen die alledaagse geluidssignalen vaak niet horen zonder hulpmiddelen. Met een hoorapparaat of met een cochleair implantaat (CI) kunnen doven en slechthorenden geluidssignalen horen, maar soms onvoldoende duidelijk of zelfs helemaal niet:

  • Hoorapparaten zijn voornamelijk ontworpen om het spraakvolume te versterken. Alarm- en belsignalen vallen soms buiten dat geluidsgebied. 

  • Overdag kun of mag je de apparaten soms niet dragen omdat ze beschadigd kunnen raken of omdat het geluid psychisch te belastend is.

  • ’s Nachts mag je de apparaten niet dragen omdat ze schade kunnen oplopen of om medische redenen. Voortdurend afsluiten van de gehoorgang zou bijvoorbeeld tot infecties kunnen leiden.

Wanneer personen met een hoorapparaat of een CI hun apparaten niet kunnen of mogen dragen, horen ze de alledaagse geluidssignalen niet. Een signaleringssysteem zou dan een bruikbare oplossing kunnen zijn.

Doven en slechthorenden die geen hoortoestellen of CI’s (kunnen) dragen, horen geen akoestische signalen en hebben vrijwel altijd nood aan een signaleringssysteem thuis en/of op verplaatsing.

Een signaleringssysteem is een flexibel systeem bestaande uit zenders en ontvangers dat kan worden samengesteld naargelang de individuele noodzaak. De zender vangt de geluidssignalen op en stuurt ze onmiddellijk naar de ontvanger. De ontvanger zet de signalen vervolgens om in lichtflitssignalen of voelbare trillingen. Signaleringssystemen kunnen een deurbelzender, een telefoonzender, een babyfoonzender, een rookmelder, een personenoproepknop, een alarmzender, flitslampontvangers en/of een wekker (met ontvangstfunctie) bevatten.

Tegemoetkoming VAPH

Een compact, uitgebreid of mobiel signaleringssysteem is terug te vinden in de refertelijst onder het domein ‘activiteiten dagelijks leven’ en de activiteit ‘auditieve waarschuwingssignalen ontvangen’ in respectievelijk de rubrieken ‘compact signaleringssysteem’, 'uitgebreid signaleringssysteem' en 'mobiel signaleringssysteem'. 

Een babyfoon en een rookmelder zijn een optioneel onderdeel van een signaleringssysteem en zijn terug te vinden in de refertelijst onder het domein ‘activiteiten dagelijks leven’ en de activiteit ‘auditieve waarschuwingssignalen ontvangen’ in respectievelijk de rubrieken 'babyfoon bij een compact, uitgebreid of mobiel signaleringssysteem' en 'rookmelder bij compactuitgebreid of mobiel signaleringssysteem'.

Een stand-alone rookmelder met een licht- of trilelement en een licht- of trilwekker maken geen deel uit van een signaleringssysteem en zijn opgenomen in de refertelijst onder het domein ‘activiteiten dagelijks leven’ en de activiteit ‘auditieve waarschuwingssignalen ontvangen’ in respectievelijk de rubrieken 'rookmelder: stand-alone systeem met lichtflits- of trilelement' en 'licht- of trilwekker'.

Eens je erkend bent als een persoon met een handicap door het VAPH, kom je in aanmerking voor terugbetaling van een signaleringssysteem of -toestel als:

  • het hulpmiddel voldoet aan de beschrijving vermeld in de hulpmiddelenfiche;

  • je voldoet aan de voorwaarden vermeld in de hulpmiddelenfiche;

  • Er voldaan is aan de voorwaarden beschreven in het BVR van 13 juli 2001 waarbij we de aandacht willen vestigen op artikel 4.

rook-, brand- en CO-melder

De meeste (woning)branden ontstaan ’s nachts en de meeste slachtoffers sterven in hun slaap. Wie slaapt, ruikt immers niets en door de rook en het gas val je in een nog diepere slaap. Een rookmelder reageert snel op een beginnende brand en redt levens. Doven en zwaar slechthorenden horen het alarmsignaal van standaard rook-, brand- en CO-melders niet en kunnen er dus niet op reageren. Een rook-, brand- of CO-melder die signaleert met lichtflitssignalen of trillingen in plaats van geluidssignalen is een oplossing voor hen.