Hulpmiddelen bij een vergunde zorgaanbieder

Heel wat personen met een handicap verblijven bij een vergunde zorgaanbieder. Vergunde zorgaanbieders kunnen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidies krijgen voor het bouwen van aangepaste infrastructuur en het voorzien van de nodige uitrusting. Het VAPH kan geen tegemoetkoming bieden voor hulpmiddelen en aanpassingen die tot de bevoegdheid van een andere instantie of overheid behoren.

Als u verblijft bij een vergunde zorgaanbieder, dan kan het VAPH wel een aantal bijkomende tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen voorzien bovenop de subsidie van VIPA. Daarvoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden in de regelgeving. 

 • Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de refertelijst
  Bij elk hulpmiddel of aanpassing in de refertelijst vindt u in de rubriek 'Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief'  of de tegemoetkoming kan worden toegekend voor gebruik van het hulpmiddel of de aanpassing bij een vergunde zorgaanbieder.

  In de Excelversie van de refertelijst vindt u die informatie terug in de laatste kolom met als titel ‘Gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief’. De hulpmiddelen waarvoor een tegemoetkoming mogelijk is, worden aangeduid met ‘V’. De hulpmiddelen die niet met ‘V’ aangeduid worden, kunnen niet vergoed worden tenzij het noodzakelijk is dat het hulpmiddel volledig op maat wordt gemaakt. Het volstaat dus niet dat een onderdeel van het hulpmiddel op maat werd gemaakt. Producten die in serie worden gemaakt en die op maat instelbaar zijn, zijn ook geen maatwerk.
   
 • Tegemoetkomingen buiten de refertelijst
  Hulpmiddelen en aanpassingen die niet in de refertelijst zijn opgenomen en bedoeld zijn voor gebruik bij een vergunde zorgaanbieder, kunnen aangevraagd worden via de bijzondere bijstandscommissie (BBC) als het gaat om:
  • een hulpmiddel dat behoort tot de domeinen communicatie of mobiliteit en dat niet door verschillende personen, tegelijkertijd of opeenvolgend, gebruikt kan worden. Opeenvolgend gebruik wordt ook verondersteld als daarvoor een omkeerbare individuele aanpassing nodig is.
  • maatwerk:
   U moet aantonen waarom u maatwerk nodig hebt en waarom een hulpmiddel dat gemaakt is via seriefabricage niet volstaat. Maatwerk is een hulpmiddel dat speciaal vervaardigd is en dat bestemd is om door één bepaalde gebruiker te worden gebruikt. Een onderdeel dat op maat gemaakt werd, bijvoorbeeld een pelot voor een douchestoel, volstaat niet om het volledige hulpmiddel als maatwerk te beschouwen.

Als u nog deels thuis woont, dan kunt u ook voor thuis een tegemoetkoming vragen voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw multidisciplinair team (MDT) of bij een provinciaal kantoor van het VAPH. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de pagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen.

Publicaties