Informatie over vaccinatie in de sector voor personen met een handicap

Vlaanderen is gestart met de eerste fase van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19, in eerste instantie in de woonzorgcentra. Voor de sector voor personen met een handicap zal de Interministeriële Conferentie (IMC), na advies van de Taskforce vaccinatie, nog een aantal zaken verduidelijken, zoals de timing en de specificering van welke personen in aanmerking komen. Rekening houdende met die beslissingen zal het VAPH stappen zetten naar de verdere praktische uitwerking.

Wie kan wanneer gevaccineerd worden in de sector voor personen met een handicap?

Gebruikers

+18-jarigen in residentiële collectieve opvang (leefgroepwerking): 

  • Deze gebruikers kunnen in deze eerste fase  gevaccineerd worden.
  • Personen die tijdelijk thuis verblijven, maar een dienstverleningsovereenkomst voor woonondersteuning in een leefgroepwerking hebben, zullen mee gevaccineerd kunnen worden. Ze moeten wel op de twee vaccinatiemomenten aanwezig kunnen zijn. 

+18-jarigen in collectieve dagbesteding: 

Wanneer de personen die gebruik maken van dagbesteding gevaccineerd zullen worden is nog niet helemaal duidelijk. De taskforce bekijkt hoe deze groep personen het best bereikt kan worden. Dit kan via een alternatieve oplossing of alsnog via de vaccinatiecentra volgens de prioritering voor de ruimere bevolking op basis van leeftijd en risicoprofielen.

+18-jarigen die geen collectieve ondersteuning krijgen: 

Deze personen worden meegenomen met de ruimere bevolking waarvoor de Interministeriële Conferentie verantwoordelijk is. Hun prioriteringen zal voorzien worden op basis van leeftijd en risicoprofielen.

+18-jarigen binnen RTH-verblijf en kortverblijf: 

Deze gebruikers kunnen mee gevaccineerd worden in deze eerste fase als er verwacht kan worden dat ze op beide vaccinatiemomenten aanwezig zijn. Het gaat daarbij in eerste instantie om personen die op langere termijn aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling dat personen enkel voor het verkrijgen van een vaccin verblijven.

-18-jarigen: 

Minderjarigen worden op dit moment niet gevaccineerd. Er zijn nog onvoldoende onderzoeksgegevens over de verschillende vaccins bij minderjarigen. Men moet daarom 18 jaar zijn op het moment van vaccinatie. 

Personeel

Werkzaam in residentiële collectieve opvang (leefgroepwerking): 

  • Al het personeel verbonden aan de residentiële werking wordt in deze eerste fase meegenomen. Het gaat zowel over al het verzorgende/begeleidende personeel als administratief, logistiek personeel en dergelijke werkzaam op deze setting. 
  • Personeelsleden werkzaam in een collectieve dagbesteding die in contact komen met bewoners uit de residentiële werking, kunnen in deze fase ook meegenomen worden. Bijvoorbeeld: personeel werkzaam in hetzelfde gebouw en situaties waarbij de dagwerking niet strikt gescheiden is van de residentiële werking.

Werkzaam in collectieve dagbesteding en voormalige diensten zelfstandig wonen (geen interferentie met residentiële werking): 

Personeel dat in contact komt met de residentiële bewoners, kan al mee gevaccineerd worden met het personeel van de residentiële werking. De personeelsleden van de dagcentra en diensten zelfstandig wonen die geen contact hebben met residentiële gebruikers zullen in de fase met de overige zorgprofessionals gevaccineerd worden. Deze personen zullen uitgenodigd worden voor vaccinatie in een vaccinatiecentrum.

Werkzaam in mobiele/ambulante/ADL-ondersteuning: 

Personeel dat in contact komt met de residentiële bewoners, kan al mee gevaccineerd worden met het personeel van de residentiële werking. Het overige personeel zal gevaccineerd worden in de fase met de overige zorgprofessionals. Deze personen zullen uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum. De exacte timing is nog niet bekend. Het VAPH zal op korte termijn  een bevraging starten om deze personeelsleden op te lijsten.

Werkzaam als persoonlijke assistent: 

Persoonlijke assistenten tewerkgesteld via een PAB of een PVB die rechtstreeks een arbeidscontract of een takenovereenkomst hebben met een budgethouder zullen mee gevaccineerd kunnen worden in de fase van de zorgprofessionals. Zij zullen een uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum.

Persoonlijke assistenten die op een andere manier voor een budgethouder werken  (via dienstencheques, via een interimkantoor, als zelfstandige ...) kunnen worden gevaccineerd samen met de rest van de brede bevolking, in functie van leeftijd of risico.

Hoe bereiden het VAPH en de collectieve voorzieningen zich voor op de vaccinatie?

Vanaf vrijdag 5 februari bevraagt het VAPH het benodigd aantal vaccins bij de voorzieningen. Het is mogelijk dat uw voorziening hiervoor bevraagt wie zich al dan niet wil laten vaccineren. Op basis hiervan wordt een planning opgemaakt voor de voorzieningen. Het streefmoment om te starten is vanaf de week van 15 februari 2021. De startdatum en de snelheid waarmee alle voorzieningen aan bod komen is onderhevig aan de levering van de vaccins en mogelijke uitbraken. Elke voorziening zal haar gebruikers en personeel op de hoogte brengen over wanneer zij binnen de voorziening aan de beurt komen en hoe dit praktisch zal verlopen. 

Bezoek in combinatie met nakende vaccinaties

Het is niet aangewezen om te vaccineren in een voorziening op het moment van een uitbraak. In kader daarvan heeft de  Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg een aanbeveling gedaan naar voorzieningen omtrent het omgaan met bezoek in combinatie met een nakend vaccinatiemoment. De Taskforce heeft begrip voor de angst binnen voorzieningen voor de verschillende varianten die momenteel opduiken en de mogelijke impact op een komend vaccinatiemoment. Echter, de Taskforce geeft aan dat het volledig opschorten van het bezoek in een voorziening in het licht van de nakende of lopende vaccinatiemomenten, niet aan de orde is. Proportionele maatregelen binnen de huidige bezoekersregeling zijn wel mogelijk waarbij volgende overwegingen kunnen meegenomen worden:

  • alle maatregelen voorzien zodat bezoek door minimaal één vast bezoeker per bewoner mogelijk blijft; 
  • bezoek laten plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte die regelmatig verlucht wordt of indien mogelijk buiten;
  • geen bezoek op de kamers laten plaatsvinden omdat in een gesloten, slecht geventileerde ruimte microdruppels langdurig in de lucht kunnen blijven hangen en onder bepaalde omstandigheden ook mensen besmetten op meer dan 1,5 m;
  • daarbij altijd zorgen voor een goede handhygiëne, in combinatie met het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker door bezoeker en indien mogelijk bewoner, plexischermen te gebruiken en de contactoppervlakten na elk bezoekmoment te reinigen en te ontsmetten.

Waar vindt u informatie over het vaccin?

Alle informatie over het vaccin kunt u vinden op www.laatjevaccineren.be/covid-19 en op de Facebookpagina ‘laatjevaccineren’. U vindt er onder andere een antwoord op veelgestelde vragen en feiten en fabels over het vaccin.

Het VAPH hoopt dat zoveel mogelijk personen zich laten vaccineren zodra ze daar de kans toe krijgen. Alleen zo zal het dagelijks leven zoals voor corona weer geleidelijk aan opgestart kunnen worden. U laten vaccineren is niet alleen belangrijk voor uw eigen gezondheid, maar u beschermt er ook anderen mee.

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het VAPH via de VAPH-lijn op het nummer 02 249 30 00 of via het vragenformulier.

Deze pagina werd gepubliceerd op 10 februari 2021.

Documenten

Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen en aan budgethouders PAB en PVB - 14 januari 2021

Verwante pagina's