Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Coronacrisis: cijfers met betrekking tot VAPH-zorgaanbieders

In functie van de doorstart naar ‘het nieuwe normaal’ heeft het VAPH de bevraging bij de zorgaanbieders nogmaals grondig aangepast op maandag 6 juli 2020.

De huidige zelfrapportage biedt de mogelijkheid om te zien in welke mate de overeenkomsten tussen gebruikers en de zorgaanbieders op dit moment gerealiseerd worden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen volledig gerealiseerde overeenkomsten, gedeeltelijk terug opgestarte en nog niet opgestarte overeenkomsten. 

Ook wordt bij de multifunctionele centra gepeild naar de vakantiewerking 2020. Daarbij wordt bevraagd of die in gelijke mate kan georganiseerd worden als de voorbije jaren. 

De globale resultaten worden wekelijks op de website van het VAPH gepubliceerd en maken het voor de zorgaanbieders mogelijk om hun situatie te vergelijken met het Vlaamse gemiddelde. 

We blijven ook rapporteren over het aantal mensen in de residentiële opvang bij wie er sprake is van een vermoedelijke of bevestigde besmetting. 

Doorstart overeenkomsten

Gemiddeld aantal overeenkomsten dat volledig, gedeeltelijk, niet opgestart is (11 juli 2020)
  aantal zorgaanbieders aantal overeenkomsten volledig opgestart gedeeltelijk opgestart niet opgestart
vergunde zorgaanbieders (PVB) 194 20.134 83 % 12 % 5 %
multifunctionele centra 77 7512 85 % 11 % 4 %
rechtstreeks toegankelijke hulp * 187 20.396 76 % 7 % 7 %
andere 99 861 79 % 9 % 8 %
totaal 211 48.903 80 % 10 % 5 %

* Het totaal aantal overeenkomsten dat men doorgeeft wijkt af van het totaal aantal waarvan men doorgeeft of ze volledig, gedeeltelijk of niet opgestart zijn. Dat is eigen aan zelfrapportage.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de resultaten van de zelfrapportage van de VAPH-zorgaanbieders zoals gekend op 11 juli. Het gaat om gegevens van 211 van de 250 zorgaanbieders. Dat is 84 %. 

62 van deze 211 zorgaanbieders geven aan alle overeenkomsten terug volledig te realiseren. Dat is 29 %. 

2662 overeenkomsten zijn nog niet terug opgestart, ook niet gedeeltelijk. Voor 1201 van die overeenkomsten heeft de cliënt daar zelf voor gekozen. Dat is 45 %. De angst om besmet te worden bij cliënten speelt hier een belangrijke rol. 

Zorgaanbieders die in vergelijking met anderen een beperkter aantal overeenkomsten volledig realiseren, geven aan dat dat te maken heeft met problemen i.v.m. infrastructuur (beperkte ruimte om bubbels gescheiden te houden en social distancing toe te passen), de moeilijkheid om collectief vervoer te organiseren en de angst bij cliënten om besmet te worden. 

Vakantiewerking multifunctionele centra minderjarigen

84 zorgaanbieders geven aan een erkenning als multifunctioneel centrum voor minderjarigen te hebben.  Aan hen werd gevraagd: “Is de vakantiewerking dezelfde als vorige vakantieperiode?”. Dit waren de antwoorden:

Multifunctionele centra minderjarigen: aangeboden vakantiewerking 2020 in vergelijking met andere jaren
  aantal %
meer vakantiewerking 12 14 %
gelijke vakantiewerking 44 52 %
minder vakantiewerking 23 27 %
niet van toepassing 5 6 %
totaal 84 100 %

Op de vraag: “Ben je in staat om alle cliënten de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben/vragen in de vakantieperiode?” antwoordt 61 van de 84 MFC’s met JA. 

Stand van zaken i.v.m. pandemie binnen de sector 

Op 10 juli worden geen CVOD-19-besmettingen meer gerapporteerd bij bewoners van de residentiële settings van het VAPH. 

Hieronder vindt u de duiding en de cijfers uit de zelfrapportage voor de periode tussen 29 mei en 19 mei 2020 en helemaal onderaan de resultaten vanaf 11 april.

Naar aanleiding van de stapsgewijze afbouw van de strikte maatregelen in het kader van de coronacrisis, heeft het VAPH de bevraging bij de zorgaanbieders aangepast op maandag 25 mei 2020. 

De zelfrapportage biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen op de effectief geboden ondersteuning bij de door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders, op het aantal mensen dat de overstap maakte tussen opvang bij de zorgaanbieder en de thuissituatie en omgekeerd, op het aantal mensen dat bezoek krijgt bij de zorgaanbieder ... 

We blijven ook rapporteren over het aantal mensen in de residentiële opvang bij wie er sprake is van een vermoedelijke of bevestigde besmetting, het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen en het aantal overlijdens dat te betreuren valt als gevolg van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19-besmetting.

Cijfers uit de bevraging van de VAPH-zorgaanbieders
  29 mei 2020 5 juni 2020 12 juni 2020 19 juni
  aantal personen aantal zorgaanbieders aantal personen aantal zorgaanbieders aantal personen aantal zorgaanbieders aantal personen aantal zorgaanbieders
GEBODEN ONDERSTEUNING IN DE VOORBIJE WEEK            
residentieel minderjarigen 2221 69 2380 70 2538 69 2648 69
residentieel meerderjarigen 12.119 178 12.233 180 12.414 181 12.549 181
collectieve dagopvang minderjarigen (schoolaanvullend of schoolvervangend) 1299 53 1524 60 1959 64 2094 65
collectieve dagbesteding meerderjarigen 1728 93 2895 130 3540 143 4141 161
ADL-ondersteuning/praktische hulp (ADL= activiteiten van het dagelijkse leven) 1384 49 1377 47 1388 48 1365 46
ambulante begeleiding (bij de zorgaanbieder) 1254 93 1354 99 1417 104 1602 112
mobiele begeleiding (begeleiding aan huis) 3257 133 3986 143 4844 146 6089 147
BEZOEK EN VERPLAATSINGEN TUSSEN ZORGAANBIEDER EN THUIS            
bezoek aan minderjarigen in residentiële opvang 620 52 594 52 646 55 569 56
bezoek aan meerderjarigen in residentiële opvang 2739 135 3216 156 3197 160 2857 159
vorige week bij zorgaanbieder, nu thuis, minderjarigen 148 18 159 15 116 19 107 17
vorige week bij zorgaanbieder, nu thuis, meerderjarigen 56 29 107 41 113 41 126 42
vorige week thuis, nu bij zorgaanbieder minderjarigen 125 36 213 37 271 44 277 39
vorige week thuis, nu bij zorgaanbieder, meerderjarigen 85 48 153 61 275 84 196 74
van bij zorgaanbieder naar huis geweest en terug bij zorgaanbieder, minderjarigen 127 9 292 24 437 37 637 40
van bij zorgaanbieder naar huis geweest en terug in de voorziening, meerderjarigen 24 8 258 35 808 68 833 92
van thuis naar zorgaanbieder gekomen voor minimaal 1 nacht en terug naar huis, minderjarigen 57 7 66 8 75 10 120 16
van thuis naar zorgaanbieder gekomen voor minimaal 1 nacht en terug naar huis, meerderjarigen 1 1 43 7 40 6 19 10
EVOLUTIES COVID-19-GEVALLEN BINNEN DE RESIDENTIËLE SETTINGS            
aantal cliënten, vermoedelijk besmet 27 12 23 9 18 5 4 1
aantal cliënten met bevestigde besmetting 83 18 78 17 14 6 11 3
aantal cliënten opgenomen in het ziekenhuis 7 7 6 6 6 6 1 1
totaal aantal overlijdens sedert begin pandemie (overlijdens bij de zorgaanbieder en in het ziekenhuis samen) 31 16 33 17 34 17 34 17

De cijfers in bovenstaande tabel werden geactualiseerd op 23 juni 2020. 

Hieronder vindt u de duiding en de cijfers uit de zelfrapportage voor de periode tussen 11 april en 25 mei 2020.

Op 13 maart 2020 besliste de Vlaamse Regering naar aanleiding van de coronacrisis om de residentiële voorzieningen in Vlaanderen in quarantaine te plaatsen.

Dat betekent voor de gebruikers van de VAPH-zorgaanbieders dat ze ofwel thuis verblijven, ofwel 7 dagen op 7 bij de zorgaanbieder moeten verblijven.

Het VAPH volgt sinds 30 maart 2020 de situatie bij de zorgaanbieders op via een bevraging. Daaruit blijkt dat ongeveer 14.000 mensen residentieel opgevangen worden.

Dat betekent ook dat ongeveer 21.000 van de mensen die gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, momenteel thuis verblijven.

Onderstaande tabel geeft u inzicht in de ondersteuning die momenteel door vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra (MFC’s) en aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) geboden wordt. U vindt er ook het aantal mensen van wie men vermoedt dat ze besmet zijn of van wie de besmetting door testing is vastgesteld en de gegevens over de ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens dat gemeld is.

Cijfers uit de bevraging van de VAPH-zorgaanbieders
  11 april 15 april 24 april 4 mei 11 mei 18 mei 25 mei
VOORZIENINGEN        

aantal voorzieningen dat momenteel actief is

251 251 252 252 253 252 252
aantal voorzieningen dat mensen residentieel opneemt 191 191 193 194 194 192 194

aantal voorzieningen met minimaal één persoon met een (vermoeden van) COVID-19-besmetting

59 56 54 47 40 33 30
RESIDENTEN        

aantal minderjarige residenten

1840 1842 1921 1882 1931 2029 2128

aantal meerderjarige residenten

12.065 12.060 12.113 12.030 12.035 11.987 11.965
totaal aantal residenten 13.905 13.902 14.034 13.912 13.966 14.016 14.093

aantal residenten met een (vermoeden van) COVID-19-besmetting

280 296 353 305 208 143 116
aantal residenten met symptomen die vermoedelijk wijzen op een COVID-19-besmetting       91 56 37 30

aantal residenten waarvan de COVID-19-besmetting door testing bevestigd werd

      214 152 106 86
aantal residenten die opgenomen zijn in het ziekenhuis 37 33 24 16 13 10 7

aantal residenten die vermoedelijk overleden zijn ten gevolge van COVID-19 (sinds het begin van de pandemie)

17 19 30 32 33 33 31**
aantal residenten die terug in de voorziening zijn na ziekenhuisopname wegens COVID-19 23 24 37 49 49 49 49
ANDERE ONDERSTEUNING        
aantal mensen die ADL-ondersteuning* krijgen 1894 1890 1881 1652 1596 1376 1394

aantal mensen die ADL-ondersteuning krijgen met een (vermoeden van) COVID-19-besmetting

21 16 13 8 4 4 4

aantal mensen die ambulante of mobiele ondersteuning krijgen

2430 2454 2279 2194 2455 2689 3318
aantal mensen die ambulante of mobiele ondersteuning krijgen met een (vermoeden van) COVID-19-besmetting 38 39 26 25 24 7 7

aantal mensen die begeleiding krijgen op afstand (telefoon, sociale media ...)

24.156 24.464 24.901 23.717 23.676 23.769 22.996
aantal mensen die ondersteuning op afstand krijgen met een (vermoeden van) COVID-19-besmetting 179 182 132 137 169 132 133

* ADL-ondersteuning staat voor assistentie bij de activiteiten van het dagelijkse leven zoals eten, zich wassen, aankleden, huishoudelijke activiteiten ...

** Het dalend aantal gerapporteerde overlijdens is een gevolg van de methode van zelfrapportage. Enkele voorzieningen hebben correcties doorgegeven bij het aantal overlijdens, o.a. een overlijden dat verkeerdelijk werd toegeschreven aan COVID-19 maar na verder onderzoek een andere oorzaak bleek te hebben, dubbeltellingen bij de overlijdens … Dat verklaart de daling van dit cijfer. 

Deze pagina werd geactualiseerd op 14 juli 2020.