Meest gebruikte afkortingen

Afkorting Beschrijving
ADL activiteiten van het dagelijks leven
BBC bijzondere bijstandscommissie
BOB basisondersteuningsbudget (zorgbudget voor mensen met een handicap)
BUSO buitengewoon secundair onderwijs
BVR besluit van de Vlaamse Regering
CAB Communicatie Assistentie Bureau voor Doven
CARA Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing
CAW centrum voor algemeen welzijnswerk
CLB centrum voor leerlingenbegeleiding
COS centrum voor ontwikkelingsstoornissen
CRZ centrale registratie van zorgvragen
DOP dienst ondersteuningsplan
EDC European Disability Card
EFB eigen financiële bijdrage
FOD federale overheidsdienst
VTE voltijds equivalent
GES gedrags- en emotionele stoornissen
GOG grensoverschrijdend gedrag
GON geïntegreerd onderwijs
HOC heroverwegingscommissie
IMB individuele materiële bijstand
IJH integrale jeugdhulp
ITP Intersectorale toegangspoort
ION inclusief onderwijs
MDT multidisciplinair team
MDV multidisciplinair verslag
MFC multifunctioneel centrum
MKE minimale kwaliteitseis
MMC mindermobielencentrale
MPI medisch-pedagogisch instituut
NAH niet-aangeboren hersenletsel
OBC observatie- en behandelingscentrum
OP PVB ondersteuningsplan persoonsvolgend budget
PAB persoonlijke-assistentiebudget
PEC provinciale evaluatiecommissie
PGB persoonsgebonden budget
PP 2020 Projectplan Perspectief 2020
PTB prioritair te bemiddelen
PVB persoonsvolgend budget
PVF persoonsvolgende financiering
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
ROG Regionaal Overleg(netwerk) Gehandicaptenzorg
RPC regionale prioriteitencommissie
RTH rechtstreeks toegankelijke hulp
SAM steunpunt mens en samenleving
SIS Support Intensity Scale
SMK sectorspecifieke minimale kwaliteitseis
TNW tehuis voor niet-werkenden
TW tehuis voor werkenden
UD universal design
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
WSE Werk en Sociale Economie
WVG Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
ZIN zorg in natura
ZVN zorgvernieuwing
ZZI zorgzwaarte-instrument