30 juni 2021

Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen

Met haar Zorginvesteringsplan voorziet de Vlaamse Regering extra budgettaire middelen en wil ze de al beschikbare middelen anders investeren. Het doel is om de meest dringende vragen van mensen met een handicap versneld te kunnen beantwoorden en voldoende budget te verzekeren voor acute situaties en het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen. 

Persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen

Het gros van de extra middelen wordt daarvoor versneld ingezet. De aanpak voor terbeschikkingstellingen in prioriteitengroep 1 ziet er als volgt uit: 

  • Wie een vraag heeft met als prioriteringsdatum 31.12.2019 of vroeger, zal het persoonsvolgend budget tussen midden juli en eind september 2021 ter beschikking krijgen. 
  • Voor vragen met een prioriteringsdatum van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020, zullen de budgetten daarna stapsgewijs ter beschikking gesteld worden, afhankelijk van het afronden van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget en het ontvangen van een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget. De eerste terbeschikkingstellingen voor deze groep zullen tussen eind september 2021 en midden 2022 stapsgewijs verstuurd worden.
  • Voor vragen met een prioriteringsdatum vanaf 01.01.2021 waarvoor de aanvraagprocedure is afgerond en waarbij er een beslissing tot toewijzing is, wordt de wachttijd vanaf dan teruggebracht tot 18 maanden.

Het VAPH stelt alles in het werk om dit waar te maken.

De personen met een handicap die binnenkort over hun budget zullen kunnen beschikken en hun netwerk kunnen nu reeds aan de slag om de gepaste zorg en ondersteuning op te starten. Zodra ze hun terbeschikkingstelling ontvangen, hebben de budgethouders 4 maanden om hun budget op te starten. Meer info over het opstarten van een persoonsvolgend budget vindt u op www.vaph.be/pvb/besteden. Ook bijstandsorganisaties kunnen helpen bij de opstart. U vindt hun contactinformatie op www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties. In overmachtsituaties kan de termijn van 4 maanden uitzonderlijk verlengd worden. 

Daarnaast verankert deze regering de nodige budgettaire middelen voor de ondersteuning van personen met een handicap in een acute situatie of de automatische toekenningen, en voor het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen. 

Of er mogelijkheden zijn voor vragen in prioriteitengroep 2 (PG 2), en wat die mogelijkheden zijn, wordt onderzocht. 

Om meer perspectief te bieden aan mensen met vragen in prioriteitengroep 3 (PG 3), wordt een deel van hen de komende maanden bevraagd. Daarbij wordt onder meer nagegaan of deze groep op de hoogte is van eventuele alternatieve ondersteuningsmogelijkheden die mogelijk al verlichting kunnen bieden. Het VAPH bereidt deze bevraging in de komende weken voor in samenwerking met de sector.

Minderjarigen

15% van de extra budgettaire middelen zullen worden ingezet voor minderjarigen. 

Hulpmiddelen en woning- of wagenaanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen blijven een belangrijk instrument om de autonomie van mensen met een handicap te verhogen. Hierop wordt blijvend ingezet.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp wordt herwerkt. De toekenning van extra middelen zal gebeuren op basis van de nieuwe principes die passen binnen het nieuw te ontwikkelen RTH-kader. 

Het Zorginvesteringsplan

Zelfs met de huidige en de vorige uitbreiding van financiële middelen is er duidelijk meer nodig om de wachtlijsten terug te dringen. Om extra middelen te genereren, ligt de focus ook op hervormingen of het (her)investeringsplan. Dat omvat een breed scala aan acties, zoals bijvoorbeeld de vereenvoudiging of herwerking van procedures bij de toeleiding of de hulpmiddelen, het preciezer laten aansluiten van het persoonsvolgend budget op de ondersteuning die gevraagd wordt in het ondersteuningsplan, een gerichtere inzet van middelen, een bevraging van mensen in prioriteitengroep 3, een uitbreiding en bijsturing van de rechtstreeks toegankelijke hulp, het bekijken van wat over de sectoren heen kan ... 

Altijd is het doel gerichter en efficiënter werken. Om wat zo aan middelen beschikbaar komt, maximaal in te zetten voor mensen met een handicap.

Met Mozaïekbesluit 4 en 5 heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke hiertoe al een aanzet gegeven.

Lees alle nieuwsberichten