4 april 2022

Infonota INF/22/19 - Opvang en ondersteuning van vluchtelingen met een handicap uit Oekraïne

De Oekraïense vluchtelingencrisis noopt de hele samenleving tot actie om ervoor te zorgen dat de vele vluchtelingen die hier al zijn en nog zullen aankomen, de komende dagen en weken zo goed als mogelijk opgevangen worden. Het specifieke statuut dat die mensen krijgen, zorgt ervoor dat zij niet in het regulier asiel- en opvangcircuit terechtkomen maar zeer snel een opvangplaats krijgen in onze steden en gemeenten, particulier of collectief.

Ook voor de welzijnssector stelt die instroom grote uitdagingen. Het is op dit ogenblik zeer moeilijk in te schatten hoe groot de nood zal zijn aan specifieke opvang voor personen met een handicap. Voorlopig worden er geen specifieke maatregelen genomen. In deze infonota geven we al wel aan op welke hulp en ondersteuning die mensen een beroep kunnen doen. 

Door het specifieke statuut van ontheemden, op basis van de beslissing van de Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 4 maart 2022 om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te activeren, komen de Oekraïense ontheemden voor elke vorm van ondersteuning in aanmerking, ook voor ondersteuning waarvoor ze normaal gezien moeten voldoen aan de verblijfsvoorwaarden (minstens vijf jaar in België verblijven). Ze moeten wel, zoals iedereen, erkend worden als persoon met een handicap, voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden en de algemeen geldende procedures doorlopen. 

Monitoring

De gegevensuitwisseling met de federale overheid zal het mogelijk maken dat het VAPH voor personen die in de GIR geregistreerd worden met rijksregisternummer, zelf kan detecteren of het gaat om Oekraïense vluchtelingen die onder het specifiek statuut van ontheemden vallen. U registreert die personen gewoon in de GIR. 

Daarnaast bevat de infonota voor de diensten en voorzieningen een link naar een bevraging. Om onmiddellijk een zicht te krijgen op de situatie, zullen we in het begin ook vragen hoeveel Oekraïense vluchtelingen u ondersteund hebt en hoeveel er zich hebben aangeboden maar voor wie u geen opvang kon voorzien. Als de gegevensuitwisseling op punt staat, kunnen een aantal vragen worden geschrapt. 

U wordt met aandrang verzocht de bevraging(opent nieuw venster) onmiddellijk in te vullen. Daarnaast moet u de bevraging wekelijks opnieuw invullen ALS DE SITUATIE GEWIJZIGD IS, dus als er meer of minder personen ondersteund werden.

Lees infonota INF/22/19

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen