Een bijklusser betalen met uw budget

Als houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget, kunt u met uw budget een bijklusser betalen. Bijklussen is aan bepaalde criteria gebonden. Hou daar rekening mee als u iemand inschakelt.

Wat is de bijklusregeling?

De federale regelgeving bepaalt dat wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, in 2020 tot 6340 euro per kalenderjaar mag bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Het bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie. Maandelijks mogen de inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers in 2020  niet meer dan 528,33 euro bedragen. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Wie kan bijklussen?

Alleen werknemers die minimaal 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden kunnen bijklussen. Wie wil bijklussen, moet dus wel een hoofdactiviteit hebben. Dat is een stok achter de deur om oneerlijke concurrentie te vermijden bij bepaalde activiteiten.

Wie wil bijklussen, moet zich aanmelden via een online platform. Alle info daarover is te vinden op www.bijklussen.be

Om wat voor klussen gaat het?

Om onder de bijklusregeling te vallen, moet het gaan om een van de volgende soorten klussen:

  • Occasionele klusjes bij medeburgers

Dit zijn occasionele, betaalde diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon. Bijvoorbeeld: kleine onderhoudswerken aan een woning uitvoeren, gras maaien, kinderen opvangen, bijles geven of administratieve bijstand leveren.

Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, moet het om occasionele klussen gaan: het is dus niet toegestaan om elke week het gras te maaien. De bijklusser mag ook geen reclame maken voor zijn activiteit en de bijklusser mag niet dezelfde activiteiten uitvoeren als zijn hoofdberoep. 

  • Werk bij een vereniging

Dit zijn betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. De diensten moeten buiten het professionele circuit vallen. Het gaat bijvoorbeeld om gidsen, sporttraining geven of schooluitstappen begeleiden.

  • Bijverdiensten via erkende deelplatformen

Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform zijn diensten aanbieden aan particulieren.

Wat moet u doen als u een beroep wilt doen op een bijklusser?

Houders van een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kunnen hun budget gebruiken om een bijklusser te betalen met hun budget. Als budgethouder sluit u dan een overeenkomst met de bijklusser. 

De gegevens van die overeenkomst bezorgt u aan het VAPH via het registratieformulier of het e-loket mijnvaph.be, bij voorkeur vergezeld van het registratieformulier bij het online platform. Het kan gaan om een overeenkomst met een deeleconomieplatform of een vereniging, of een overeenkomst met een andere burger. 

Hoe registreert u de overeenkomst?

  • Een overeenkomst met een deeleconomieplatform of een vereniging registreert u als een overeenkomst met een rechtspersoon.
  • Een overeenkomst met een burger registreert u als een overeenkomst met een natuurlijke persoon. Vermeld als opmerking dat het gaat om onbelast bijklussen.

Let op: de registratie van een overeenkomst met een bijklusser bij het VAPH staat los van de registratie als bijklusser via een online platform. 

Het VAPH gaat na of de geleverde prestaties verband houden met zorg en ondersteuning en of ze passen in een van de zes ondersteuningsfuncties

Als budgethouder moet u de nodige bewijsstukken bijhouden voor een eventuele controle.

Lees meer over de besteding van een persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van een persoonlijke-assistentiebudget

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 16 december 2019 en verscheen in de decembereditie van de VAPH-nieuwsbrief. Het artikel werd op 14 februari 2020 licht aangepast.