Een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing rechtstreeks aan een leverancier laten uitbetalen

Wanneer het VAPH u een tegemoetkoming toekent voor een hulpmiddel of een aanpassing, dan kunt u ervoor kiezen om die tegemoetkoming rechtstreeks aan de leverancier te laten uitbetalen. Dat noemen we kortweg de derdebetalersregeling. 

U hoeft dan zelf het bedrag van de tegemoetkoming niet te betalen aan de leverancier en geen factuur en bewijs van betaling aan het VAPH te bezorgen. Uw leverancier zal het bedrag van de tegemoetkoming van het VAPH ontvangen wanneer hij de factuur aan het VAPH bezorgt. Het VAPH biedt daarvoor het formulier Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen aan. Het is mogelijk dat het hulpmiddel of de aanpassing duurder is dan het bedrag van de tegemoetkoming die het VAPH u heeft toegekend. In dat geval zal u het eigen aandeel van de kostprijs nog zelf aan de leverancier moeten betalen.

De derdebetalersregeling kan uw administratie wat gemakkelijker maken. Wanneer u voor die regeling kiest, moet u wel rekening houden met deze belangrijke punten:

  • Onderteken het formulier nooit voordat u het hulpmiddel of de aanpassing ontvangt en u zelf vastgesteld hebt dat het product voldoet aan de verkoopsovereenkomst.
  • Wanneer u het VAPH de toestemming geeft om aan de leverancier te betalen, dan verklaart u tegelijkertijd dat u geen bezwaren of opmerkingen hebt bij de kwaliteit van het product. 
  • Wees er zeker van dat alle gegevens duidelijk en correct zijn ingevuld voordat u het formulier ondertekent. Als er nog witruimte is in het tekstveld waarin u de hulpmiddelen of aanpassingen opsomt waarvoor de derdebetalersregeling geldt, dan kunt u die witruimte eventueel doorkruisen als u het formulier achterlaat bij de leverancier.
  • Dien het formulier bij voorkeur zelf in bij het VAPH. Dat is niet verplicht maar zo bent u wel zeker dat het volgens uw wensen correct is ingevuld. Indienen kan eenvoudig via het e-loket mijnvaph.be of per post. Als u het formulier door de leverancier laat indienen, dan kan het zijn dat die de factuur al indient voor uw product geleverd is. Als er bij de levering dan toch een probleem blijkt te zijn, dan is de factuur al betaald aan de leverancier en staat u minder sterk bij een eventuele betwisting.
  • Het is mogelijk dat uw leverancier geen gebruikmaakt van het VAPH-formulier maar zelf een verklaring opstelt waarin u de toestemming geeft aan het VAPH om bepaalde tegemoetkomingen rechtstreeks aan hem uit te betalen. Kijk dan na of de nodige gegevens daarin opgenomen zijn, zoals een vermelding van het factuurnummer en het bedrag op de factuur dat betrekking heeft op het hulpmiddel dat moet vergoed worden. Een verwijzing naar de offerte volstaat niet voor de uitbetaling. U kunt het formulier meenemen naar huis om het rustig na te kijken en bij het VAPH in te dienen wanneer u tevreden bent over de kwaliteit van het product.

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen

Lees alle nieuwsberichten