Herberekening van de persoonsvolgende budgetten bij de vergunde zorgaanbieders

Op 1 januari 2017 stapten alle meerderjarigen die ondersteuning krijgen van het VAPH, over naar het systeem van persoonsvolgende financiering. Daarbij werd gegarandeerd dat ze de ondersteuning die ze hadden in 2016, kunnen verderzetten: ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp, ofwel via een persoonsvolgend budget.

Vanwaar de herberekening van de budgetten?

De budgetten en middelen voor 2017 waren berekend op basis van de ondersteuning die de cliënten van vergunde zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) kregen op 31 maart 2016.

In 2017 bezorgden de vergunde zorgaanbieders geactualiseerde gegevens aan het VAPH over hun cliënten en de geboden ondersteuning tussen 1 april en 31 december 2016. Als uw ondersteuning in die periode veranderde, dan kan uw persoonsvolgend budget voor 2018 daardoor verlagen of verhogen.

Op basis van de geactualiseerde gegevens heeft het VAPH in de loop van 2017 de budgetten van alle cliënten van vergunde zorgaanbieders opnieuw berekend. Tegelijkertijd werden een aantal technische fouten rechtgezet. Het kan daarbij gaan om personen die onterecht niet of net wel zijn meegenomen in de transitie naar persoonsvolgende financiering, om onterechte combinaties in het verleden met het persoonlijke-assistentiebudget of het persoonsgebonden budget, herberekening van beschikbare middelen in de organisatie, de aangepaste berekening van de persoonsvolgende convenanten of een combinatie van verschillende factoren. Die aanpassingen op niveau van de voorziening hebben een weerslag op alle gebruikers van de voorziening. En, door de vele personen die gebruik maken van meerdere zorgaanbieders, vaak ook over voorzieningen heen.

Het gevolg kan zijn dat u vanaf januari 2018:

  • een hoger persoonsvolgend budget krijgt;
  • een lager persoonsvolgend budget krijgt;
  • uw ondersteuning verderzet met een persoonsvolgend budget en niet langer via rechtstreeks toegankelijke hulp of omgekeerd;
  • uw ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder kunt verderzetten, maar dat u op 1 januari 2018 nog geen persoonsvolgend budget krijgt.

De vergunde zorgaanbieders garanderen dat u met uw budget dezelfde ondersteuning kunt krijgen, als u sinds 31 december 2016 uw ondersteuning niet gewijzigd hebt. Ook als uw persoonsvolgend budget gestegen of gedaald is ten opzichte van uw budget voor 2017.

In de loop van december 2017 krijgt u een gepersonaliseerde brief van het VAPH waarin staat wat de herberekening voor u betekent.

In de loop van de volgende maanden zal uw vergunde zorgaanbieder u contacteren om een nieuwe overeenkomst op te stellen volgens de regels en termen van persoonsvolgende financiering en op basis van het aangepaste bedrag. De nieuwe overeenkomsten moeten ten laatste op 31 maart 2018 opgemaakt zijn. In die overeenkomsten wordt afgesproken hoeveel budget u inzet bij de vergunde zorgaanbieder, welke ondersteuning u krijgt, wat de opzegtermijnen zijn …

Komen er nog wijzigingen?

Tussen 2018 en 2022 komen er nog bijsturingen. Op dit ogenblik krijgen mensen met een gelijkaardige ondersteuning en zorgzwaarte, maar die ondersteuning krijgen van een verschillende voorziening, soms een ander budget. Dat komt omdat er historisch gegroeide verschillen zijn tussen de verschillende zorgaanbieders. Ook dat gaan we stapsgewijs nog corrigeren.

De budgetten kunnen de volgende jaren dus nog stijgen of dalen. De vergunde zorgaanbieders hebben zich echter geëngageerd om dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016, op voorwaarde dat u uw ondersteuning in de tussentijd niet wijzigt.