Inclusieve kinderopvang en onderwijs: ondersteuning voor het jonge kind met een (vermoeden van) handicap

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op een uitbreiding van rechtstreeks toegankelijke hulp: globale individuele ondersteuning (GIO), om die overgang en de start te ondersteunen.

Wat is globale individuele ondersteuning?

Globale individuele ondersteuning is een aparte functie binnen rechtstreeks toegankelijke hulp, specifiek voor kinderen die starten in de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar. Het gaat om laagdrempelige en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of school van uw kind, zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten … Deze nieuwe vorm van ondersteuning werkte het VAPH uit in samenwerking met Kind & Gezin en het departement Onderwijs.

Met globale individuele ondersteuning zetten we specifiek in op jonge kinderen met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar. Globale individuele ondersteuning ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang ... 

Om die ondersteuning te realiseren, is er afstemming nodig tussen de verschillende actoren: de kinderopvang, het centrum voor inclusieve kinderopvang, het ondersteuningsnetwerk (het vroegere GON), de school, het CLB, de ouders en de RTH-aanbieder die globale individuele ondersteuning aanbiedt. Samen bespreken jullie de nood aan ondersteuning in de opvang of in de klas. Die ondersteuning sluit aan op eventueel reeds aanwezige hulp. Zo kunt u als ouder versterkt worden bij uw keuze voor inclusieve opvang en onderwijs.

Als ouder beslist u zelf of u globale individuele ondersteuning aanvraagt voor uw kind bij de zorgaanbieders die dat aanbieden. De opvang of school van uw kind kan u daarbij ondersteunen.

U hebt inspraak over de manier waarop globale individuele ondersteuning in de school of kinderopvang wordt ingezet. 

Voorbeelden van situaties waarin globale individuele ondersteuning geboden wordt

Lisa (6 maanden) heeft een motorische beperking. Om de kinderbegeleiders in het kinderdagverblijf goed voor te bereiden op haar komst, komt Lisa een paar keer samen met haar ouders wennen. Op vraag van de ouders en de kinderopvang komt Wouter van de RTH-aanbieder die globale individuele ondersteuning aanbiedt, deze start ook mee ondersteunen. Wouter geeft advies hoe Lisa tot spel kan komen en ondersteunt de eetmomenten. De kinderbegeleiders kunnen met al hun vragen terecht bij de ouders en bij Wouter. 

Mo (6 jaar) heeft een visuele beperking en gaat van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar. In de school is al een ondersteuner vanuit het buitengewoon onderwijs aanwezig die Mo en de kleuterjuffen ondersteunde, Annelies. Annelies zal samen met de leerkracht van het eerste leerjaar naar aangepaste oefeningen zoeken en zal Mo soms helpen om delen van de leerstof te verwerken. Chris neemt de globale individuele ondersteuning op. Chris zal Mo gedurende een bepaalde periode tijdens de middag begeleiden naar de refter en bijstaan bij het eten. Daarnaast werken Chris en Mo rond mobiliteit, zoals veilig bewegen in het gebouw van de school en de buitenschoolse opvang. Annelies, Chris, het schoolteam, de ouders, Mo en de mensen van de opvang wisselen informatie uit en maken de nodige afspraken.

Moet u een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort voor globale individuele ondersteuning?

Nee, globale individuele ondersteuning hoeft u niet aan te vragen bij de intersectorale toegangspoort. Het is rechtstreeks toegankelijke hulp: ondersteuning waarvoor u rechtstreeks naar een zorgaanbieder kunt stappen, zonder aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort te doorlopen. 

Lees meer over rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Hoeveel globale individuele ondersteuning kan uw kind in de opvang of de school krijgen?

Een kind kan gebruik maken van ondersteuning voor maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis. Dat komt overeen met maximaal 30 uren ondersteuning. 

Die 4 punten staan los van de 8 punten waar elk kind met (een vermoeden van) een handicap gebruik kan van maken binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Voor globale individuele ondersteuning gaan er dus geen punten af van de individuele RTH-teller van uw kind.

Globale individuele ondersteuning is gratis. Of u de gewenste ondersteuning kunt krijgen, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

Waar kunt u terecht voor globale individuele ondersteuning?

Niet alle aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp bieden globale individuele ondersteuning aan. U vindt de adressen van de RTH-aanbieders bij wie u terechtkunt voor globale individuele ondersteuning via www.vaph.be/organisaties. Als ouder beslist u zelf of u globale individuele ondersteuning aanvraagt voor uw kind bij een van die zorgaanbieders.

Adressen van RTH-aanbieders die globale individuele ondersteuning aanbieden

Lees alle nieuwsberichten