Klopt dit? Het budget dat het VAPH me meedeelde, zal nog veranderen. Mijn zorgaanbieder wil daarom nog geen overeenkomst afsluiten met mij.


Bij een omvattende verandering als persoonsvolgende financiering gaan soms foute stellingen een eigen leven leiden. Een overzicht van de meest gestelde vragen én hun concrete antwoorden, vindt u in de fact check transitie persoonsvolgende financiering.

Gedeeltelijk waar. Het klopt dat de ter beschikking gestelde budgetten nog kunnen wijzigen. Bij de omschakeling van het oude naar het nieuwe systeem moet rekening gehouden worden met allerlei factoren.

Zo werden begin dit jaar de budgetten zo goed als mogelijk berekend op basis van de informatie die de vergunde zorgaanbieders (diensten en voorzieningen) toen bezorgden aan het VAPH over de ondersteuning die hun cliënten in 2016 van hen kregen.

Intussen is er bijkomende informatie bezorgd door de vergunde zorgaanbieders. Die informatie heeft invloed op de uiteindelijke budgetten van hun cliënten. Onder meer omdat cliënten hun zorggebruik hebben gewijzigd, of omdat cliënten zijn uitgestroomd en andere, nieuwe cliënten zijn ingestroomd in de periode tussen 1 april 2016 en 31 december 2016. Ook vanuit het VAPH waren er nog correcties nodig.

Wijzigde uw budget nadie herberekening? Dan ontvangt u een brief in december 2017, met daarin uw budget vanaf 2018. Het is mogelijk dat budgetten daarbij in plus of in min worden aangepast. Voor wie het budget vermindert, hebben de betrokken vergunde zorgaanbieders zich bereid verklaard om hoe dan ook dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016, op voorwaarde dat die ondersteuning intussen niet gewijzigd is door de persoon zelf.

Naast de huidige herberekening van de persoonsvolgende budgetten, volgen de komende jaren nog twee correctierondes. Die komen er op vraag van de personen met een handicap zelf, de vergunde zorgaanbieders en hun vertegenwoordigers. Ze hebben als doel de historisch gegroeide en onterechte verschillen tussen voorzieningen recht te trekken. Die weerspiegelde zich immers ook in de ter beschikking gestelde budgetten van de cliënten van die voorzieningen en dat is niet de bedoeling.

De eerste correctieronde is voorzien in de loop van 2018. Dan zullen de persoonsvolgende budgetten verhoogd worden van cliënten uit die voorzieningen waar de historische verschillen het grootst zijn. Die budgetverhoging zal ingaan op 1 juli 2018.

De tweede correctieronde loopt van 2019 tot en met 2022. Dan worden stapsgewijs alle persoonsvolgende budgetten die ter beschikking werden gesteld in de transitie, herzien. Dus ook de budgetten van wie eerder gebruik maakte van het persoonlijke-assistentiebudget of van het persoonsgebonden budget. Daartoe worden voor alle betrokken budgethouders het zorggebruik en de zorgzwaarte op een uniforme wijze bepaald. Zo zal vanaf 2023 elke budgethouder beschikken over een budget dat overeenstemt met zijn ondersteuningsnood en zorgzwaarte. Vanaf dan is er dus werkelijk sprake van gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen.

Bij al die correcties engageren de vergunde zorgaanbieders zich om dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016. Dat op voorwaarde dat u die ondersteuning intussen niet zelf gewijzigd hebt.

Als u met uw vergunde zorgaanbieder nog geen overeenkomst hebt gesloten sinds u beschikt over een persoonsvolgend budget, dan heeft u nog tot 31 maart 2018 de tijd om die overeenkomst samen met uw zorgaanbieder op te maken.

Als u een overeenkomst sluit, is het aangewezen om een clausule te voorzien die het mogelijk maakt een en ander te herbekijken, als uw persoonsvolgend budget door een van de genoemde correcties wordt aangepast.