Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - 13 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad nam gisteren ingrijpende maatregelen om het coronavirus te helpen indijken. Ook het VAPH neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het virus te helpen tegengaan. Deze maatregelen gelden tot nader order. We laten het weten wanneer ze opgeheven zijn. De maatregelen kunnen een grote impact hebben op ieders dagelijkse leven en op de werking van voorzieningen voor personen met een handicap. Het VAPH stuurt waar nodig zijn werking bij om de impact van de maatregelen te kunnen opvangen.

Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn gesloten voor bezoekers. Dat betekent niet dat u geen beroep kunt doen op het VAPH. De VAPH-medewerkers blijven uiteraard voortwerken, maximaal van thuis uit, om de dienstverlening te verzekeren.

Er is wel impact op hoe u het VAPH kunt contacteren. U kunt bellen naar de VAPH-lijn of gebruikmaken van het vragenformulier. U kunt niet langskomen in een kantoor.

Ook op de verwerking van documenten is er impact. Moet u een document bezorgen, doe dat dan zoveel mogelijk digitaal, via het e-loket mijnvaph.be. De verwerking van documenten die per post bezorgd worden, zal vertraging oplopen.

Hieronder leest u specifieke maatregelen, afhankelijk van uw situatie.

Voor wie gebruik maakt van een dienst of voorziening van het VAPH

Het is van groot belang dat we nu alles in het werk stellen om de verdere uitbraak van het virus te beperken. Volgende maatregelen worden onmiddellijk van kracht in de voorzieningen voor personen met een handicap:

 • Er is een algemeen bezoekverbod in de voorzieningen voor personen met een handicap. De voorzieningen zijn enkel toegankelijk voor de gebruikers, het personeel en andere personen die ingeschakeld zijn in de zorg en ondersteuning. Enkel in uitzonderlijke toestanden kan daarvan afgeweken worden na voorafgaande afspraak en overleg met de directie. Het bezoek van ouders aan hun kind dat in een multifunctioneel centrum (MFC) verblijft, wordt gezien als een uitzondering. Het bezoek mag niet plaatsvinden in een ruimte waar meerdere personen met een handicap aanwezig zijn. Er zal u gevraagd worden om een register te ondertekenen en uw handen te ontsmetten. Uiteraard kunt u niet op bezoek gaan als u zelf ook symptomen vertoont die mogelijk zouden kunnen wijzen op een corona-infectie. 
 • Voor personen die in de voorziening verblijven: Het wisselen tussen voorziening en thuis wordt zoveel als mogelijk vermeden. Als u zelf kunt instaan voor de opvang, kan uw familielid een tijd thuis worden opgevangen. U kunt ook samen met de voorziening bekijken of het mogelijk is om uw familielid langer aaneensluitend in de voorziening op te vangen. 
 • Als er toch afwisselend verblijf is in de thuissituatie en in de voorziening, dan is ook bij halen en brengen de toegang tot de voorziening niet toegestaan, en dient de persoon buiten afgehaald of terug overgedragen te worden aan het personeel. 
 • Voor de dagcentra: als u zelf kunt instaan voor de opvang, kan uw familielid een tijd thuis worden opgevangen. 
 • Begeleid werken wordt tijdelijk stopgezet.
 • Onnodige kortopvang wordt vermeden. 
 • Activiteiten voor grote groepen en activiteiten buiten de voorziening kunnen niet doorgaan. Mogelijk moet ook het dagbestedingsaanbod herzien worden. 
 • In de scholen worden vanaf maandag de lessen tijdelijk opgeschort. 
 • Kinderen opgenomen in een multifunctioneel centrum (MFC) na beslissing van de jeugdrechter moeten in principe verder in het MFC opgevangen worden.
 • Psychosociale begeleidingen binnen de voorziening waar ook residentiële en/of dagopvang wordt aangeboden, gaan niet meer door.
 • Begeleidingen aan huis bij gezinnen waar er een hoog risico is op besmetting worden tijdelijk opgeschort.
 • Begeleidingen aan huis kunnen vervangen worden door begeleidingsmethodieken op afstand: telefonisch, chat, video-begeleiding ... 
 • In iedere organisatie wordt een crisisteam opgestart, dat instaat voor de organisatie van de opgelegde richtlijnen.

Voor houders van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget

Voor houders van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget is er impact op: het indienen van kostenstaten, briefwisseling, zitdagen ….

Het VAPH blijft beschikbaar voor vragen over en het behandelen van uw dossier met betrekking tot een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget.

Met betrekking tot de besteding van persoonlijke-assistentiebudgetten en persoonsvolgende budgetten, vraagt het VAPH om zoveel mogelijk documenten (o.a. kosten, overeenkomsten) via het e-loket mijnvaph.be in te dienen. De behandeling van documenten ingediend via de post kan aanzienlijke vertragingen oplopen. 

Alle briefwisseling vanuit het VAPH in verband met de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget is terug te vinden in mijnvaph.be

De zitdagen in de provinciale kantoren voor het beantwoorden van uw vragen over de besteding van persoonlijke-assistentiebudgetten en persoonsvolgende budgetten zijn afgelast tot nader order.

Voor wie een aanvraagdocument aan het VAPH wil bezorgen

Bezorg aanvraagdocumenten zoveel mogelijk digitaal aan het VAPH (via het e-loket mijnvaph.be of via de mailadressen terug te vinden op onze website). 

Voor wie het VAPH wil bezoeken

Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn gesloten voor bezoekers. 

Wilt u contact opnemen, doe dat dan telefonisch of via het vragenformulier.

Voor wie een uitnodigingsbrief voor een commissie ontvangt

Als u uitgenodigd wordt door de provinciale evaluatiecommissie (PEC), regionale prioriteitencommissie (RPC) of heroverwegingscommissie (HOC) en gehoord wilt worden, kan dat enkel telefonisch en moet u dat vooraf aangeven. Dat kan door contact op te nemen via het telefoonnummer of via het mailadres vermeld in uw uitnodigingsbrief. Als u toch fysiek aanwezig wilt zijn tijdens de zitting, kan u de bespreking van uw dossier laten uitstellen tot de situatie opnieuw toelaat om u te ontvangen.

Voor wie een multidisciplinair verslag laat opmaken 

Het VAPH raadt aan om huisbezoeken en bezoeken aan het kantoor van het multidisciplinair team (MDT) in het kader van de opmaak van het multidisciplinair verslag tot nader order te annuleren. Indien mogelijk zal uw multidisciplinair team u telefonisch contacteren voor de opmaak van uw verslag. Bepaalde modules kunnen echter niet telefonisch tot stand komen. De opmaak van dergelijke modules wordt uitgesteld totdat huisbezoeken en bezoeken aan het kantoor van het multidisciplinair team opnieuw mogelijk zijn. Het VAPH gaat daarvoor soepel om met de indientermijnen voor modules. Het VAPH doet er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, maar gelet op de huidige maatregelen is het in een aantal gevallen onvermijdelijk dat uw multidisciplinair team vertraging oploopt bij het indienen ervan.

U kunt ook op de hoogte blijven van algemene maatregelen via:

Hebt u vragen? Contacteer het VAPH:

 • Via de VAPH-lijn: 02 249 30 00
  De VAPH-lijn is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).
 • Via het vragenformulier