Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Maatregelen COVID-19 - UPDATE augustus 2020

De maatregelen die de overheid vanaf maart 2020 nam ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. Sinds 15 juni 2020 worden die maatregelen geleidelijk aan afgebouwd en wordt meer en meer overgestapt naar een fase van ‘het nieuwe normaal’.  De recente heropflakkering van het virus en de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam ter bestrijding ervan, hebben geleid tot een meer lokale aansturing zodat gericht kan ingespeeld worden op de plaatselijke situatie.

Eerder nam de Vlaamse Regering een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken. 

Aanvullend keurt minister Beke twee nieuwe, bijkomende besluiten goed. Die nieuwe besluiten leiden tot enkele aanpassingen in de begeleidende maatregelen voor gebruikers met betrekking tot COVID-19.

De financiële compensatie voor budgethouders die thuis extra ondersteuning organiseren tijdens de periode COVID-19, wordt verhoogd naar maximaal 17 %.

Als een houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget gedurende de COVID-19-periode extra kosten maakt om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren, dan kan hij een financiële compensatie krijgen. 

De budgethouder mag dan zijn jaarbudget (PAB of PVB) overschrijden als het budget ontoereikend is om de kosten van extra overeenkomsten gedurende de COVID-19-periode te betalen. Het jaarbudget PAB of PVB mag tot maximaal 17 % overschreden worden (eerder was dat 8,5 %).

Het budget kan enkel ingezet worden voor het vergoeden van cashovereenkomsten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een relatie met de persoon met een handicap of voor een overeenkomst met een dienst zoals thuiszorg. Ook alternatieve vervoersoplossingen en het sluiten van een overeenkomst voor intensieve bijstand met een bijstandsorganisatie komen in aanmerking. De overeenkomsten mogen niet aangegaan worden met een vergunde zorgaanbieder. 

De periode COVID-19 eindigt op 30 september 2020.

De einddatum voor de periode waarbinnen de begeleidende maatregelen van toepassing zijn, werd bepaald op 30 september 2020.

Lees in de Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 6 augustus 2020 meer over:

  • de verhoging van de financiële compensatie voor budgethouders die thuis extra ondersteuning organiseren tijdens de periode COVID-19, naar maximaal 17 %;
  • de bepaling van de einddatum van de periode COVID-19 op 30 september 2020 en wat dat betekent voor uw individuele dienstverleningsovereenkomst, voor de aanrekening van de meerkosten voor zorg, en woon- en leefkosten en voor de financiële compensatie voor extra ondersteuning in de thuissituatie (op basis van een COVID-19-overeenkomst);
  • de stappen die u moet ondernemen om een budgetverhoging te krijgen.

Lees op de webpagina  ‘Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders’:

  • alle informatie over de compenserende maatregelen voor budgethouders, info over extra gemaakte cashkosten en enkele concreet uitgewerkte scenario’s voor budgethouders.

Lees alle nieuwsberichten