Na garantie op zorgcontinuïteit nu naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen: aanpak in twee fases

Bij het omschakelen van het vroegere systeem (= financiering van de voorzieningen) naar het nieuwe systeem (= financiering via persoonsvolgende budgetten) hebben personen die al zorg en ondersteuning van het VAPH kregen, die nieuwe procedure echter (nog) niet doorlopen. De ondersteuning die ze kregen en de middelen die hun voorziening daarvoor had, werden omgezet in individuele budgetten. Door die werkwijze kregen alle betrokkenen garantie op de continuïteit van hun ondersteuning. Als alle individuele budgetten van de cliënten die op 31 december 2016 al gebruik maakten van de voorziening worden opgeteld, dan komt men uit op het bedrag dat het VAPH in 2016 aan de voorziening betaalde om zorg en ondersteuning te bieden.

Echter, beslissingen uit de jaren ’80 hebben er voor gezorgd dat niet alle voorzieningen evenveel middelen beschikbaar hadden om gelijkaardige zorg te bieden aan hun cliënten. Een volgende stap is nu om die verschillen weg te werken. Daarom vroeg de Vlaamse Regering aan de Taskforce persoonsvolgende financiering, bestaande uit alle stakeholders (werkgevers, werknemers, gebruikers- en bijstandsorganisaties, verwijzers), om een voorstel van aanpak uit te werken dat de historische verschillen alsnog kon wegwerken. Dat voorstel werd op 20 juni besproken in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.

Het voorstel omvat twee fases om de historisch gegroeide verschillen maximaal weg te werken.

  1. In 2018: In de eerste fase worden extra middelen vrijgemaakt om bijkomende personeelsleden in te kunnen zetten in die voorzieningen die in vergelijking met andere voorzieningen aanzienlijk minder middelen hebben om gelijkaardige ondersteuning te bieden. In overeenstemming met het nieuwe systeem van PVF worden deze extra middelen beschikbaar gesteld via de individuele budgetten van de cliënten van deze voorzieningen. De betrokken cliënten zullen daarom vanaf 1 juli 2018 direct over een verhoogd budget kunnen beschikken. Bovenop de middelen die door de sociale partners ingezet zullen worden vanuit de taks shift (Sociale Maribel en lastenverlaging) zal ook de Vlaamse overheid hiervoor een budgettaire inspanning leveren. Voor de Vlaamse Regering betreft dit een onderdeel van het sociale akkoord dat thans wordt onderhandeld en past het in de aanpak van de werkdruk.
    Opgelet: er worden in deze fase geen nieuwe gegevens verzameld om de individuele budgetten te verhogen. Het VAPH beschikt over voldoende gegevens om eenduidig te bepalen in welke voorzieningen de grootste tekorten zitten.
     
  2. Tegen 2022: De tweede fase loopt van 2019 tot 2022 en geldt voor alle cliënten die zorg- en ondersteuning genieten van voor de introductie van de persoonsvolgende financiering. In die periode zullen alle gebruikers die een budgetinschaling gekregen hebben door de omslag van aanbod- naar vraagfinanciering ingeschaald worden door speciaal daartoe opgeleide professionals. Zij evalueren voor elke cliënt de zorgzwaarte en het zorggebruik. Op basis van de resultaten zullen de budgetten worden bijgesteld. Belangrijk hierbij is het engagement van de voorzieningen om het principe te handhaven van de garantie op continuïteit van de ondersteuning, ook als na de inschaling iemands budget verlaagt en diens vraag gelijk blijft.