Nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie

Personen met een handicap moeten vaak wachten op een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget alvorens zij ondersteuning kunnen krijgen van een vergunde zorgaanbieder. Dat geldt ook voor personen die getroffen zijn door een niet-aangeboren hersenletsel of door tetraplegie en die na hun revalidatieperiode niet meer naar huis kunnen terugkeren. Die personen hebben onmiddellijk nood aan gepaste medische zorg en ondersteuning.

Om daaraan tegemoet te komen, werd vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in 2018 een budget vrijgemaakt waarmee 30 personen gebruik zullen kunnen maken van de nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie. De Vlaamse Regering heeft die procedure definitief goedgekeurd.

De nieuwe aanvraagprocedure is voorzien voor:

  • personen die omwille van een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie (ter hoogte van de nekwervel C4 of hoger) een plotse en onomkeerbare breuk in de levenslijn ondervinden en daarvoor verblijven in een residentiële setting voor revalidatie;
  • personen die door die aandoening een zware zorg- en ondersteuningsnood (ernstige medische problemen in combinatie met cognitieve of gedragsproblemen) hebben waardoor gespecialiseerde zorg door een professionele zorgverlener noodzakelijk is.

Als u verblijft in een residentiële setting voor revalidatie en gebruik wilt maken van de nieuwe procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie, dan bespreekt u dat best met de behandelend revalidatiearts. Hij zal u verder kunnen begeleiden bij uw aanvraag bij het VAPH en de verdere stappen die u moet ondernemen.

In 2018 is er budget voorzien om 30 personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie een persoonsvolgend budget te geven. Het VAPH zal er daarom over waken dat die budgetten voorbehouden blijven voor die personen die er echt nood aan hebben.

Lees meer over de NAH-procedure