Ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap

Elke persoon met een handicap heeft recht op de nodige handicapspecifieke ondersteuning. Dat geldt ook voor geïnterneerde personen met een handicap. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens velde in 2016 een pilootarrest tegen de Belgische staat naar aanleiding van ongepaste opvang van geïnterneerden. Met dat arrest kreeg België tot 6 december 2018 de tijd om passende maatregelen te nemen en in een gepast ondersteuningsaanbod voor geïnterneerden te voorzien. Vlaanderen maakte de voorbije periode dan ook versneld werk van een regeling - de direct gefinancierde ondersteuning - die de doorstroom van geïnterneerde personen met een handicap van een forensische naar een handicapspecifieke setting mogelijk moet maken.

Binnen de sector voor personen met een handicap is er al een specifiek aanbod voor geïnterneerde personen met een handicap beschikbaar. Het gaat om aangepaste dagbesteding in de gevangenis, rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), opvang in forensische VAPH-units en een persoonsvolgend budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

Geïnterneerde personen met een handicap die verblijven binnen een gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum, forensische VAPH-unit en erkende medium-security-afdeling (dat zijn specifieke forensische settings), moeten zodra nodig en wenselijk kunnen doorstromen naar een handicapspecifieke setting. Om die reden werkte het VAPH voor geïnterneerde personen met een handicap een specifieke aanvraagprocedure uit. Gezien de nood aan zowel vrijheidsbeperking als een behandelingssetting, voorziet het VAPH voor die groep direct gefinancierde ondersteuning. Daardoor kan de geïnterneerde persoon met een handicap zorg en ondersteuning op maat verkrijgen bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder. Het VAPH betaalt de zorgaanbieder rechtstreeks voor die ondersteuning.

Het direct gefinancierd budget zorgt voor een doorstroom vanuit de genoemde forensische settings naar een aanbod van het VAPH. Wanneer de betrokkene zicht heeft op definitieve invrijheidsstelling, en ten vroegste na zes maanden directe financiering, kan een persoonsvolgend budget aangevraagd worden. Bij toewijzing wordt de vraag naar het persoonsvolgend budget automatisch in prioriteitengroep 1 geplaatst.

De specifieke aanvraagprocedure voor directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap is in werking sinds 15 januari 2019. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het VAPH en later in het e-loket mijnvaph.be.

Lees meer over geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden