Realisaties en evoluties binnen de ondersteuning voor personen met een handicap

In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen eind mei blikte het VAPH terug op de voorbije twee legislaturen onder de huidige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die terugblik resulteerde in een nota over de realisaties en evoluties binnen de ondersteuning voor personen met een handicap.  

In een periode van 10 jaar (2008-2018) werd de ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen grondig vernieuwd. De doelstellingen van het Perspectiefplan 2020 waren daarbij richtinggevend:

  • In 2020 is er een garantie op zorg voor de personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood onder de vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten.
  • In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving.

De vele wijzigingen die in de loop van deze periode doorgevoerd werden, worden in de nota uitvoerig toegelicht. Daarbij wordt duidelijk dat de geboden ondersteuning vandaag de dag veel gevarieerder is dan tien jaar geleden. Budgethouders beschikken over een persoonsvolgend budget en kunnen zelf de regie in handen nemen. Ook binnen de erkende en vergunde voorzieningen zijn de mogelijkheden om vraaggestuurd in te spelen op de noden van de cliënten sterk toegenomen.

Inhoudelijk wordt in de nota uitvoerig toegelicht hoe de doelstellingen die aan het begin van de legislatuur in de beleidsbrief van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin beschreven waren, gerealiseerd zijn.

Ook wordt weergegeven hoe die wijzigingen zich vertalen in de cijfers. We maken daarbij een vergelijking tussen de cijfers van 2008, 2013 en 2017.

Enkele opvallende vaststellingen:  

  • In 2017 hadden meer dan 46.500 mensen recht op een tussenkomst voor hulpmiddelen, woningaanpassingen ... Dat is een stijging van 6 % ten opzichte van 2013.
  • Het aantal mensen dat geniet van een of andere vorm van VAPH-ondersteuning is sterk gestegen: van 37.841 in 2008 tot 57.710 in 2017.
  • Heel wat mensen maken lange tijd gebruik van VAPH-ondersteuning. Twee derde van de mensen die in 2008 VAPH-ondersteuning kregen, kreeg nog steeds ondersteuning in 2017.
  • Het probleem van de onbeantwoorde vragen (wachtenden) is niet nieuw.
  • Het budget voor handicapspecifieke ondersteuning is met 48 % gestegen tot ruim 1,5 miljard euro per jaar in 2017. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de investeringen door middel van het uitbreidingsbeleid, naast indexering en een aantal andere zaken.  
  • Het grootste gedeelte van de VAPH-middelen wordt ingezet bij vergunde en erkende diensten en voorzieningen. Ook hun personeel is toegenomen met 18 % sinds 2008.  

Momenteel werkt het VAPH in samenwerking met het raadgevend comité aan een tweede luik van de meerjarenanalyse: een vooruitblik op de komende legislatuur: 2019-2024.

Lees de nota Realisaties en evoluties binnen de ondersteuning voor personen met een handicap

Lees alle nieuwsberichten