Sluiting van lagere en secundaire scholen

Het Overlegcomité heeft op 24 maart beslist om de lessen op school op te schorten vanaf maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april. In het licht daarvan willen we onderstaande principes nog even onder de aandacht brengen.

Wanneer kinderen en jongeren door de maatregelen binnen het onderwijs bepaalde dagen niet naar school kunnen gaan, moet binnen de mogelijkheden van het multifunctioneel centrum (MFC) dagopvang aangeboden worden. Daarbij wordt nagegaan voor welke thuissituaties de druk het hoogst is, en de dagopvang het meest aansluit bij de noden van de minderjarige en zijn context. Er kan echter ook gewerkt worden met deeltijdse dagopvang, en eventueel een systeem van afwisseling. Houd daarbij rekening met de specifieke doelgroep en zijn specifieke risico’s. Als er geen dagopvang kan geboden worden, moet er naar een alternatieve ondersteuning gezocht worden.

Om te komen tot een goede afstemming, is het aanbevolen om op voorhand al contacten te leggen met de onderwijsaanbieders en waar mogelijk al afspraken vast te leggen.

De MFC's mogen de ondersteuning die ze overdag moeten organiseren als schoolvervangende dagopvang, registreren in de dagregistraties, maar de vorken in begeleidingsovereenkomst moeten voor tijdelijke wijzigingen niet aangepast worden. Dat betekent dus ook dat de overeenkomst niet moet worden aangepast. 

Aangezien de regeling van de wettelijke bijdrageregeling blijft, kan dat voor gebruikers wel een impact op de bijdrage hebben (bedragen tweede semester 2020: schoolaanvullende is 5,68 euro per dag en schoolvervangende 13,15 euro per dag).

Voor de gebruikers die schoolaanvullende dagopvang combineren met verblijf, en nu onder schoolvervangende dagopvang zouden worden geregistreerd, heeft dat geen effect omdat op dagbasis de bijdrage wordt begrensd op 18,62 euro (bedragen tweede semester 2020: gecumuleerde bijdrage van verblijf en schoolaanvullende dagopvang). Ook de andere aftoppingsregels (vb. kinderbijslag) blijven van kracht.

Extra kosten die in het kader daarvan gemaakt worden om voldoende personeel te kunnen inzetten, zal gecompenseerd kunnen worden met de extra subsidie van 1% zoals omschreven in INF/21/6 ‘Ondersteunende en compenserende maatregelen om zorg en ondersteuning tijdens corona verder te zetten’.

Bijkomend verwijzen we ook naar de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid door overmacht voor werknemers als hun kind door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan. Die tijdelijke werkloosheid kan mogelijk voor sommige ouders een oplossing zijn.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen