Tolken voor doven en slechthorenden: uitbreiding mogelijkheden

Dove en slechthorende personen kunnen van het VAPH een recht op tolkuren krijgen om een tolk gebarentaal in te schakelen in hun leefsituatie. Die tolkuren worden ‘L-uren’ genoemd en zijn bedoeld om deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen.

L-uren kunnen ingezet worden voor de meest uiteenlopende situaties. Het gaat in de eerste plaats om allerlei belangrijke praktische situaties, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een contract bij een verzekeraar, een gesprek met een advocaat, het ondertekenen van een akte bij een notaris, een bezoek aan een huisarts of kinderarts, het afscheid van een familielid regelen met de begrafenisonderneming en de kerk … Daarnaast kunnen L-uren ook worden ingezet bij sociale, culturele, politieke en levensbeschouwelijke activiteiten, zoals zetelen in oudercomité, zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, mee een buurtfeest organiseren … en bij interpersoonlijke relaties, zoals een huwelijk, een doop, oudercontact op school bijwonen …

Er bestaan naast L-uren ook andere tolkuren, zoals tolkuren in werksituaties (A-uren) en onderwijssituaties (O-uren). Daarvoor zijn andere instanties dan het VAPH bevoegd.

De mogelijkheden zijn sinds kort uitgebreid. Zo is het aantal L-uren gevoelig opgetrokken, en komen meer tolken in aanmerking.

Uitbreiding van het aantal L-uren

Tot nu toe kon wie van het VAPH een recht op tolkuren kreeg toegekend, gebruik maken van 18 L-uren. Voor personen die ook een visuele handicap hebben, was dat 90 L-uren. Een verdubbeling van het aantal uren (tot respectievelijk 36 en 180) was mogelijk als gemotiveerd kon worden waarom de extra uren nodig waren.

Sinds kort is het aantal uren uitgebreid tot respectievelijk 80 en 220 L-uren per jaar. Het is niet langer mogelijk om een verdubbeling van het aantal L-uren te krijgen.

Meer tolken komen in aanmerking

Gebarentaaltolken worden ingezet om de communicatie te bevorderen tussen een dove of slechthorende persoon die een gebarentaal gebruikt en een horende die een gesproken taal gebruikt. In Vlaanderen gaat het om de Vlaamse Gebarentaal (VGT) en het Nederlands. Andere combinaties zijn evenwel ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld tolken van International Sign (IS), Waalse Gebarentaal (la Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB)) … naar Nederlands gesproken taal of omgekeerd. 

Dove personen met recht op L-uren maar die Nederlands of Vlaamse Gebarentaal niet of onvoldoende machtig zijn kunnen nu ook gebarentaaltolken inzetten om te communiceren met horenden. Dove personen in bv. Brussel met recht op L-uren zijn vaak meer gebaat met een tolk LSFB dan een tolk VGT.

Door die aanpassing wordt een verschil in inzet van gebarentaaltolken tussen het beleidsdomein Werk enerzijds en de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn anderzijds weggewerkt.

Lees meer over tolkuren

Lees alle nieuwsberichten